Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olha Moroz

Анотація

У статті проаналізовано акцепт як стадію укладення цивільно-правового договору. Визначаються характерні ознаки акцепту. Вказується на те, що відповідь про прийняття пропозиції має свідчити про її прийняття, бути повною та безумовною. Аналізуються форми акцепту. Досліджується можливість відкликання акцептантом своєї відповіді про прийняття пропозиції укладення цивільно-правового договору. Досліджуються правові наслідки акцепту, отриманого із запізненням.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 40, Art. 356 [in Ukrainian].
2. Denysiuk V. V. (2011). Aktsept yak stadiia ukladennia tsyvilno-pravovoho dohovoru. Aktualni problemy derzhavy i prava - Current issues of state and law, 61, 575-583 [in Ukrainian].
3. Borodovskyi S. O. (2005). Ukladennia, zmina ta rozirvannia dohovoru u tsyvilnomu pravi Ukrainy: Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
4. Braginskiy M. I. Vitryanskiy V. V. (2011). Dogovornoye pravo. In book 1. Obshchiye polozheniya. Moskva: Statut. 2011. [in Russian].
5. Moroz M. V., Moroz O. V. (2015). Osoblyvosti aktseptu pry ukladenni dohovoru orendy maina derzhavnoho pidpryiemstva. Forum prava – Forum of law, 4, 190-195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_4_35 [in Ukrainian].
6. Konventsii Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro dohovory mizhnarodnoi kupivli-prodazhu tovariv vid 11 kvitnia 1980 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003 [in Ukrainian].
7. Rodoman T. O. (2016). Oferta i aktsept yak samostiini elementy v protsesi ukladennia dohovoru: vid teorii do sudovoi praktyky. Sudova apeliatsiia - Court appeal, 3 (44), 92-100 [in Ukrainian].
8. Derenburg G. (1900). Pandekty. Obyazatelstvennoye pravo. Moskva: Tip. M. M. Stasyulevicha [in Russian].
9. Typovyi zakon pro elektronnu torhivliu Komisii OON po pravu mizhnarodnoi torhivli: pryin. i proholosh. rezoliutsiieiu 51/162 Hen. Asamblei OON vid 16.12.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_321 [in Ukrainian].