Проблема розмежування трудових та цивільних відносин на рівні доктрини і нормотворчої практики

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dmytro Kutomanov

Анотація

У статті на підставі аналізу доктринальних джерел та існуючої практики оформлення відносин між роботодавцями та працівниками, розглядаються проблемні аспекти розмежування трудових та цивільних відносин. Розкрито причини існуючих форм приховування та підміни трудових відносин. Окрему увагу зосереджено на аналізі нормотворчих ініціатив по закріпленню у чинному законодавстві про працю ознак трудових відносин.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Osipova S. V. (2018) Grazhdansko-pravovye dogovory, svyazannye s trudom, i trudovoj dogovor . Yuridicheskij vestnik Samarskogo universiteta - Legal Bulletin of Samara University, Vol. 4, No 3, P. 99-106 [in Russian].
2. Zabrodina O. V. (2017) Aktualni pytannia rozmezhuvannia trudovoho ta tsyvilno-pravovoho dohovoru. Aktualni pytannia vitchyznianoi yurysprudentsii - Actual issues of domestic law, Special Vol., Part 2, P. 56-59 [in Ukrainian].
3. Yaniuk Yu. (2019) Aitishna pratsia. Yurydychna hazeta - Legal newspaper, No 28/29, 8-9 [in Ukrainian].
4. Merkulova A. V. (2011) Grazhdansko-pravovye i trudovye dogovory v sfere predprinimatelstva: voprosy teorii i praktiki. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: gumanitarnye i socialnye nauki - Humanities and Social Sciences. Scientific notes of Oryol State University, 4, 250-253 [in Russian].
5. Fedorchenko N. V. (2015) Dohovirni zoboviazannia z nadannia posluh: problemy teorii i praktyky: monohrafiia. Kiyv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy [in Ukrainian].
6. Bocharnikov D. A., Gajdarov G. A. (2016) Problemy priznaniya otnoshenij, svyazannyh s ispolzovaniem lichnogo truda i voznikshih na osnovanii grazhdansko-pravovogo dogovora, trudovymi otnosheniyami v sudebnom poryadke. Aktualnye problemy rossijskogo prava – Actual problems of Russian law, No 9 (70), 101-107 [in Russian].
7. Drachuk M. A. (2016) Eshe raz k voprosu ob oformlenii trudovyh otnoshenij dogovorami grazhdansko-pravovogo haraktera. Vestnik Omskogo universiteta - Bulletin of Omsk University. Ser. «Pravo» - «Law», No 1 (46), 166–174 [in Russian].
8. Zolotukhina L. O. (2012) Trudovyi dohovir i trudova uhoda: spivvidnoshennia poniat. Pravo i suspilstvo – Law and Society, 3, 84-88 [in Ukrainian].
9. Sirokha D. (2013) Nesamostiinist pratsi yak kryterii rozmezhuvannia trudovykh ta inshykh vidnosyn. Publichne pravo – Public Law, No 1(9), 226-232 [in Ukrainian].
10. Lyst Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy № 10620/0/2-17/13 vid 23.05.2017 «Shchodo vykorystannia pratsi fizychnykh osib za dohovoramy tsyvilno-pravovoho kharakteru». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN035036.html [in Ukrainian].
11. Svichkarova Ya.V. (2017) Shchodo zastosuvannia prezumptsii trudovykh vidnosyn do netypovykh vydiv zainiatosti. Pravo ta innovatsii – Law and Innovation, No 3 (19), 68-75 [in Ukrainian].
12. Rekomendaciya o trudovom pravootnoshenii № 198. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r198_ru.htm [in Russian].
13. Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prav pratsivnykiv ta protydii zastosuvanniu nezadeklarovanoi pratsi». URL: https://www.msp.gov.ua/projects/401 [in Ukrainian].
14. Shemiatkin O., Suchyk T. (2016) Prykhovani trudovi vidnosyny. Lidery rynku. Reitynh yurydychnykh kompanii Ukrainy – Market leaders. Rating of Law Firms of Ukraine, 118-119 [in Ukrainian].