До питання змісту принципу адресності у праві соціального забезпечення

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Karina Gnatenko

Анотація

У статті зроблено висновок, що принцип адресності соціальних надань, ураховуючи матеріальне становище конкретної людини у конкретній життєвій ситуації, що визнана державноорганізованим суспільством соціально поважною, сприятиме, з одного боку, ефективнішій реалізації соціальних прав, оскільки дозволить ураховувати конкретну життєву ситуацію одержувача соціальних надань; а, з іншого, – не обмежуючи обсяг і види вже передбачених чинним законодавством соціальних надань, сприятиме раціональнішому розподілу коштів із фондів суспільного споживання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Informatsiino-analitychni materialy shchodo reformuvannia vitchyznianoi systemy sotsialnoho zakhystu / Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. (2012). Luhansk: DU NDI STV [in Ukrainian].
2. Laikam K. (2000). Modeli sotsyalnoi politiki. Obshchestvo i ekonomika – Society and economics, 8, 19–26 [in Russian].
3. Kaida O. P. (2016). Innovatsiini pidkhody do formuvannia instrumentariiu realizatsii sotsialnoi polityky derzhavy. Derzhavne upravlinnia: Investytsii: praktyka ta dosvid – Public administration: Investments: practice and experience, 23, 85–88 [in Ukrainian].
4. Lutytska L. P. (2013). Sotsialnyi zakhyst malozabezpechenykh verstv naselennia ta metody yoho vdoskonalennia. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii – Actual problems of domestic jurisprudence, 4, 43–48 [in Ukrainian].
5. Piskun K. V. (2013). Adresnist sotsialnoi dopomohy yak napriam pokrashchennia metodyky planuvannia vydatkiv sotsialnoho pryznachennia. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, 1(8), 212-221. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pkvvsp.pdf [in Ukrainian].
6. Hladun A. (2017). Chotyry prychyny, chomu adresna sotsialna dopomoha neefektyvna y nespravedlyva. URL: https://commons.com.ua/uk/chotiri-prichini-chomu-adresna-socialnadopomoga-neefektivna-j-nespravedliva/ [in Ukrainian].
7. Bohdanova O. O. (2012). Adresna sotsialna dopomoha - skladova sotsialnoi polityky. Finansovyi prostir - Financial space, 4(8), 66–70. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1204/12boodsa.pdf [in Ukrainian].
8. Harasymiv T. Z. (2002). Pryntsypy prava sotsialnoho zabezpechennia Ukrainy. Drohobych: Vyd. firma «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].
9. Ananska M. O., Tovkan D. M. (2017). Zhytlovi subsydii v Ukraini, analiz korystuvachiv subsydii v Odesi ta odeskii oblasti u 2016 rotsi. Efektyvna ekonomika – Effective economics. № 6 [in Ukrainian].
10. Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrainy vid 17.01.2019 r. № 2671-VIII. (2019). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 18, Art. 73 [in Ukrainian].
11. Pro nadannia shchomisiachnoi adresnoi dopomohy osobam, yaki peremishchuiutsia z tymchasovo okupovanoi terytorii Ukrainy ta raioniv provedennia antyterorystychnoi operatsii, dlia pokryttia vytrat na prozhyvannia, v tomu chysli na oplatu zhytlovo-komunalnykh posluh: postanova Kabinetom Ministriv Ukrainy vid 01.10.2014 r. № 505. (2014). Uriadovyi kurier – Government courier, № 184 [in Ukrainian].