Межі доказування у кримінальному провадженні

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksei Marochkin
Viktoriya Slyvnaya

Анотація

У статті розглянуто поняття та значення меж доказування у кримінальному процесі, досліджено відмінності між ними та суміжними процесуальними категоріями, а також проаналізовано доктринальні розробки щодо критеріїв для моменту досягнення меж та судову практику у випадках розширення чи звуження меж доказування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Kaplina O. V., Shylo O. H., Trofymenko V. M. ta in. (2018). Kryminalnyi protses: pidruchnyk. O. V. Kaplinoi, O. H. Shylo (Ed). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
2. Kleyman L. V. (2001). Ustanovleniye otnosimosti dokazatelstv pri rassledovanii prestupleniy. Candidate’s thesis. Krasnoyarsk [in Russian].
3. Karneyeva L. M. (1962). Privlecheniye v kachestve obvinyayemogo. Moskva [in Russian].
4. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi # 459/1711/16-k (provadzhennia - № 51-8146 km 18) vid 18.04.2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81360626 [in Ukrainian].
5. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi # 710/179/17 (provadzhennia – № 51-7451 km 18) vid 22.05.2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82001773 [in Ukrainian].
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. (2013). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 9-10, 11-12, 13, Art. 88 [in Ukrainian].
7. Kalatur M. V. (2013). Spivvidnoshennia poniat predmeta ta mezh dokazuvannia u kryminalnomu provadzhenni. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav - Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, issue 3, art. 398 – 405 [in Ukrainian].
8. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi № 242/4159/14-k (provadzhennia - # 51-614km17) vid 20 liutoho 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80112327 [in Ukrainian].
9. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi # 759/20162/13-k (provadzhennia v apeliatsiinomu sudi - № 11-kp/796/196/2018) vid 21.03.2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80681353 [in Ukrainian].
10. Groshevoy Yu. M. (1975). Problemy formirovaniya sudeyskogo ubezhdeniya v ugolovnom sudoproizvodstve. Kharkov: Vishcha shk. Izd-vo pri Khark. un-te [in Russian].