Особливості адаптації національної системи покарань до європейських стандартів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alexey Tavolzhanskyi
Valeriya Prykhodko

Анотація

У статті досліджено питання можливої зміни національної системи покарань спираючись на досвід країн Європи. Розглядається можливість адаптації національного законодавства відповідно до міжнародних норм і принципів, а також тих підходів для формування системи покарань та для відбування покарання в цілому, які використовують зарубіжні країни. Головним завданням є визначення можливості пристосування української моделі відбування покарання до європейських норм з урахуванням її сучасного стану. Для цього автором акцентована увага на недоліках деяких видів покарань, умовах їх відбування, законодавчої термінології.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Golovkin B. M. (2014) Zagalna harakteristika determinantiv zlochinnosti v Ukrayini. Forum prava – Forum of Law, 1, 106–111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index [in Ukrainian].
2. Kriminalniy kodeks Ukrayini: Zakon Ukrayini vid 5.04.2001 r. No 2341-III. Redaktsiya vid 28.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukrainian].
3. Kriminalno-vikonavchiy kodeks Ukrayini: Zakon Ukrayini vid 11.07.2003 No 1129-IV. Redaktsiya vid 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 [in Ukrainian].
4. Popko V.V. (2018). Formuvannya minimalnih standartiv povodzhennya iz zasudzhenimi ta zatrimanimi u mizhnarodnomu kriminalnomu pravi. Chasopis Kiyivskogo universitetu prava – Journal of Kyiv University of Law, 4, 307-314. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_66 [in Ukrainian].
5. Pripolova L.I. (2018). Schodo problemi adaptatsiyi natsionalnogo zakonodavstva do norm mizhnarodnogo prava u sferi zahistu prav osib, scho vidbuvayut pokarannya v mistsyah pozbavlennya voli. Visnik penitentsiarnoyi asotsiatsiyi Ukrayini - Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 1(3), 13-19 [in Ukrainian].
6. Pro Kontseptsiyu derzhavnoyi politiki u sferi reformuvannya Derzhavnoyi kriminalno-vikonavchoyi sluzhbi Ukrayini: ukaz Prezidenta Ukrayini : vid 08.11.2012. No 631/2012 / BD «Zakonodavstvo Ukrayini» / VR Ukrayini. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631/2012 [in Ukrainian].
7. Rishennya u spravi «Bakchizhov proti Ukrayini». Zayava vid 30.10.2018. No 24874/08. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e15 [in Ukrainian].
8. Rishennya u spravi “Gavula proti Ukrayini”. Zayava vid 16.05.2013. No 52652/07. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO00561.html [in Ukrainian].
9. Rishennya u spravi “Nevmerzhitskiy proti Ukrayini”. Zayava vid 05.04.2005. No 54825/00. URL: https://ips.ligazakon.net/document/SO1153 [in Ukrainian].
10. Rishennya u spravi «Salahov ta Islyamova proti Ukrayini» Zayava vid 14.04.2013. No 28005/08. URL: https://precedent.in.ua/2015/12/16/salahov-y-yslyamova-protyv-ukrayny/ [in Ukrainian].
11. Starosolska S.P. (2014). Ponyattya ta sistema pokaran, ne pov’yazanih z Izolyatsieyu osobi. Naukoviy visnik Lvivskogo derzhavnogo universitetu vnutrishnih sprav – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 301-312 [in Ukrainian].
12. Yakovets I., Avtukhov K., Tavolzhanskyi O. (2016). Vypravlennya zasudzhenykh cherez zastosuvannya kryminalnykh pokaran: realiyi ta perspektyvy. Pravovyi vplyv na nepravomirnu povedinku: aktualni hrani: monohrafiya. Mykolayiv: Ilion [in Ukrainian].