Концепція удосконалення системи інноваційного права

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vasyl Bryntsev

Анотація

Вимогою теперішнього часу є необхідність удосконалення механізмів адаптації національного законодавства до стандартів міжнародного права. Актуальності набувають дослідження стану впровадження інноваційних технологій не тільки в окремі галузі економіки, а й в усі інститути громадського суспільства і державної влади і забезпечення цих процесів сталою нормативною базою. Саме виходячи з розуміння більш широких можливостей сучасних інноваційний технологій у статті здійснено порівняльний аналіз стану формування системи інноваційного права у пострадянських республіках і запропоновано концептуальні підходи щодо усунення недоліків нормативної бази України.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Atamanova, Yu. Ye. (2006). Teoretychni problemy stanovlennia innovatsiinoho prava Ukrainy. Kharkiv: Fakt [in Ukrainian].
2. Ivin, L. N., Kuklin, V. M. et al. (2010). Innovatsionnaya ekonomika. L. L. Tovazhnyanskogo (Ed.). Kharkov: OOO «EDENA», 9 [in Russian]
3. Rodzhers, Everett M. (2009). Dyfuziia innovatsii. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].
4. Chernovalov, A. V. (2011). O formirovanii formalnykh (zakonodatelnykh) pravil regulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti (vzglyad ekonomista). Perspektivy innovatsionnogo razvitiya Respubliki Belarus: materialy II mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – Prospects for innovative development of the Republic of Belarus: Proceedings of the II International Scientific and Practical conference. Brest, 6-12 [in Russian].
5. Pohrebniak, I. Ye. (2013). Pravo na innovatsiinu diialnist u systemi konstytutsiinykh prav. Pravove rehuliuvannia innovatsiinykh vidnosyn. S. M. Prylypko, A. P. Hetman, Yu. Ye. Atamanova et al. Kharkiv: Yurait, 52 [in Ukrainian].
6. Atamanova, Yu. Ye. (2008). Hospodarsko-pravove zabezpechennia innovatsiinoi polityky derzhavy. Kharkiv: vydavnytstvo «FINN», 247 [in Ukrainian].
7. Shumpeter, Y. A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva: izd. «Direktmedia Pablishing» [in Russian].
8. Tikhinya, V. T. Innovatsionnyye normy prava v zakonodatelstve Respubliki Belarus: sostoyaniye i perspektivy [in Russian].
9. Seminozhenko, V. P. (2013). Vozmozhen li v Ukraine innovatsionnyy pryzhok. Zerkalo nedeli – Mirror of the week [zn.ua]. 17-24 May [in Ukrainian].
10. Innovatsiinyi rozvytok Ukrainy: naukove, ekonomichne ta pravove zabezpechennia: tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 27-28 zhovtnia 2006 r.) – Innovative development of Ukraine: scientific, economic and legal support: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific-practical Conference. Petryshyn, O. V., Kyzym, M. O (Ed.). (2007). Kharkiv: «INZhEK» [in Ukrainian].
11. Tupchiienko, L. S. (2004). Innovatsii politychni. Politolohichnyi entseklopedychnyi slovnyk. Yu. S. Shemshuchenko, V. D. Babkin, V. P. Horbatenko (Ed.). Kyiv: vydavnytstvo «Heneza», 234 [in Ukrainian].
12. Vasilenko, N. D. (2013). Innovatsionnaya politika ES: teoretiko-pravovoy aspekt deyatelnosti tekhnoparkov i tekhnopolisov. Vesti Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta – News from Volgograd State University, ser. 5 Yurisprudentsiya, 2, 166 [in Russian].
13. Malitskiy, B. A. (2011). Strategiya innovatsionnogo razvitiya Ukrainy: ot razrabotki k realnoy praktike. Nauka і naukoznavstvo – Science and Science studies, 2, 6-20 [in Russian].
14. Rekomendatsii parlamentskykh slukhan u Verkhovnii Radi Ukrainy vid 20 chervnia 2007 roku «Natsionalna innovatsiina systema»: problemy formuvannia ta realizatsii. Bila knyha. Intelektualna vlasnist v innovatsiinii ekonomitsi Ukrainy. H. O. Androshchuk (Ed.). (2008). Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, 33 [in Ukrainian].
15. Innovatsiina Ukraina – 2020. Natsionalna dopovid. V. M. Heits et al (Ed.). (2015). Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].
16. Atamanova, Yu. S. (2008). Hospodarsko-pravove zabezpechennia innovatsiinoi polityky derzhavy. Kharkiv: vydavnytstvo «FINN», 69-70 [in Ukrainian].
17. Zadykhailo, D. V. (2008). Zabezpechennia derzhavnoho innovatsiinoho rozvytku ekonomichnykh vidnosyn. Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy (Vols 1-5); Vol. 4: Metodolohichni zasady rozvytku ekolohichnoho, zemelnoho, ahrarnoho ta hospodarskoho prava. Shemshuchenko, Yu. S. (Ed.). Kharkiv: Pravo, 369 [in Ukrainian].
18. Znamenskyi, H. L. (2019). Aktualni pytannia hospodarskoho prava ta protsesu. Pravo ta innovatsii – Law and innovation, 4, 10 [in Ukrainian].
19. GOST 31279-2004. (2005). Innovatsionnaya deyatelnost. Terminy i opredeleniya: Mezhgosudarstvennyy standart. Izd. ofits. Minsk: Gosstandart Respubliki Belarus, 2 [in Russian].
20. Atamanova, Yu. Ye. (2013). Innovatsiine zakonodavstvo Ukrainy: suchasnyi etap ta perspektyvy udoskonalennia. Pravova doktryna Ukrainy (Vols 1-5). Vol. 4: Doktrynalni problemy ekolohichnoho, ahrarnoho ta hospodarskoho prava. Yu. S. Shemshuchenko, A. P. Hetman, V. A. Andriitsev et al (Ed.). Kharkiv: Pravo, 556-589 [in Ukrainian].
21. Proekt innovatsiinoho kodeksu Ukrainy. (2012). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
22. Zadykhailo, D. V. (2012). Hospodarsko-pravove zabezpechennia pravovoi polityky derzhavy. Kharkiv: Yurait [in Ukrainian].
23. Innovatsiinyi rozvytok Ukrainy: naukove, ekonomichne ta pravove zabezpechennia: tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 27-28 zhovtnia 2006 r.) – Innovative development of Ukraine: scientific, economic and legal support: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference. O. V. Petryshyn, M. O. Kyzym (Ed.). (2007). Kharkiv: «INZhEK», 538-553; 554-559 [in Ukrainian].