Проблемні питання корпоративного управління господарських товариств (аналіз судової практики)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Igor Tovkun
Viktoriya Slivnaya

Анотація

Стаття присвячена розкриттю основних питань щодо здійснення корпоративного управління у господарських товариствах. Визначено головне призначення діяльності загальних зборів юридичної особи та характер прийнятих ними рішень на основі норм господарського законодавства. Досліджено проблемні питання, які стосуються рішень загальних зборів та їх оскарження у господарських судах, на основі існуючої судової практики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 18, № 19-20, № 21-22, Art. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15№Text [in Ukrainian].
2. Pro aktsionerni tovarystva: Zakon Ukrainy vid 17.09.2008 r. № 514-VI. (2008). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 50-51, Art. 384. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17№Text [in Ukrainian].
3. Pro hospodarski tovarystva: Zakon Ukrainy vid 19.09.1991 r. № 1576-XII. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 49, Art. 682. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12№Text [in Ukrainian].
4. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu: Zakon Ukrainy vid 06.02.2018 r. № 2275-VIII. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 13, Art. 69. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19№Text [in Ukrainian].
5. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 20 bereznia 2019 roku po spravi № 906/37/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80684965 [in Ukrainian].
6. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 13 liutoho 2020 roku po spravi № 916/524/19. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87735378 [in Ukrainian].
7. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 27 bereznia 2019 roku po spravi № 915/394/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80918992 [in Ukrainian].
8. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 02 travnia 2018 roku po spravi № 918/373/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73840252 [in Ukrainian].
9. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 12 kvitnia 2018 roku po spravi № 914/1968/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73410612 [in Ukrainian].
10. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 28 bereznia 2018 roku po spravi № 910/22291/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73081560 [in Ukrainian].
11. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, shcho vynykaiut z korporatyvnykh pravovidnosyn: post. Vyshchoho hospodarskoho sudu vid 25.02.2016 r. № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16№Text [in Ukrainian].
12. Zhornokui V. H. (2017). Deiaki pytannia zakhystu prava uchasti v upravlinni hospodarskym tovarystvom. Pravo ta innovatsii – Law and innovation, 3, 36-42 [in Ukrainian].
13. Kovalyshyn R. (2009). Korporatyvnyi spir: kharakterni osoblyvosti ta klasyfikatsiia. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy - Current problems of improving the current legislation of Ukraine, 21, 113-117 [in Ukrainian].
14. Kozlova N. V. (2014). Grazhdansko-pravovoy status organov yuridicheskogo litsa. Khozyaystvo i pravo - Economy and law, 8, 53-56 [in Russian].
15. Amirova Yu. V., Bahach E. M., Bezsmertna N. V. et al. (2012). Naukovo-praktychnyi komentar do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy. Informatsiino-analitychnyi tsentr «LIHA», TOV «LIHA: ZAKON». URL: https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/459-98.html [in Ukrainian].