Роль спортивної дипломатії у визнанні новостворених держав

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marina Okladnaya
Ivan Shchehlakov

Анотація

Встатті проаналізовано форми визнання держав. Встановлені ознаки, що притаманні кожній з форм визнання. Досліджено наукові підходи до визначення поняття «спортивна дипломатія». Надано визначення поняттю «спортивна дипломатія» та виокремлено його основні ознаки. Проаналізовано роль спортивної дипломатії у визнанні новостворених держав на основі конкретних прикладів. Наголошено на тому, що спортивна дипломатія хоча й не тягне за собою офіційного визнання, проте сприяє встановленню фактичних взаємовідносин між державами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Ministry of Culture, Youth and Sport of Republic of Kosova. Administrative instruction NO.02/2015. On Establishment and licensing sports federations and associations. URL: https://www.mkrs-ks.org/repository/docs/UA_02-2015_per_themelimin_e_licencimin_e_federatave.pdf [in English].
2. Murray, St. Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. 2011. URL: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves–Dr-Stuart-Murray.pdf/ [in English].
3. Olympic charter. URL: https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf#_ga=2.16898874.269579260.1574103728-1358244305.1574103728 [in English].
4. Statute of the Football Federation of Kosova. URL: https://www.mkrs-ks.org/repository/docs/UA_02-2015_per_themelimin_e_licencimin_e_federatave.pdf [in English].
5. Bogolyubova, N. M.. Nikolayeva, Yu. V. (2011). Sport v palitre mezhdunarodnykh otnosheniy: gumanitarnyy. diplomaticheskiy i kulturnyy aspekty. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta [in Russian].
6. Butkevych, V. H. (2002). Mizhnarodne pravo. Osnovy teorii: pidruchnyk. V. H. Butkevych, V. V. Mytsyk,
7. V. Zadorozhnyi (Ed.). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
8. Dzhantayev, Kh. M. (2011). Formy i vidy priznaniya v sovremennom mezhdunarodnom prave. Vestnik RUDN - RUDN Bulletin. Ser. Yuridicheskiye nauki, 4, 148-163 [in Russian].
9. Melnichenko, R. G. (2011). Slovar mezhdunarodnogo publichnogo prava. Volgograd [in Russian].
10. Pro fizychnu kulturu ta sport: Zakon Ukrainy vid 24.12.1993 r. № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3808-12 [in Ukrainian].
11. Statut hromadskoi spilky «Federatsiia futbolu Ukrainy». URL: https://ffu.ua/files/biblioteka/ndocs_904%20(3).pdf [in Ukrainian].
12. Telipko, V. E., Ovcharenko A. S. (2010). Mizhnarodne publichne pravo. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
13. Tunkyn, H. Y. (1974). Mezhdunarodnoe pravo: uchebnyk. H. Y. Tunkyn (Ed.). Moskva: «Iu/L» [in Russian].
14. Feldman, D. Y. (1965). Pryznanye hosudarstv v sovremennom mezhdunarodnom prave. Kazan: Yzd. Kazanskoho un-ta [in Russian].
15. Filippova, Yu.V. (2020). Sportyvna dyplomatiia: sutnisne znachennia, vyklyky i perspektyvy dlia Ukrainy: Politychni problemy mizhnarodnykh system ta hlobalnoho rozvytku. Naukovyi zhurnal «Politykus» - Scientific journal «Politikus», 3, 153-158 [in Ukrainian].