Спроба № 2 з питань «вдосконалення трудового законодавства щодо понять нестандартних форм зайнятості» (трудовий договір з нефіксованим робочим часом)

Автор(и)

  • Ярослава Свічкарьова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0001-8068-6249

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-1(33)-7

Ключові слова:

трудовий договір з нефіксованим робочим часом, нестандартна зайнятість, робота за викликом

Анотація

У статті проаналізовано трудовий договір з нефіксованим робочим часом, представлений в проекті Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості», виявлено його співвідношення з договорами про роботу за викликом (договором «мінімуммаксимум та договором з нульовим робочим часом), зроблено пропозиції щодо впровадження нестандартних форм зайнятості в трудове законодавство України.

Посилання

Derzhavna prohrama stymuliuvannia ekonomiky dlia podolannia nehatyvnykh naslidkiv, sprychynenykh obmezhuvalnymy zakhodamy shchodo zapobihanniu vynyknenniu i poshyrenniu hostroi respiratornoi khvoroby Covid-19, sprychynenoi koronovirusom SARS-CoV-2, na 2020-2022 roky: Postanova Kabinet Ministriv Ukrainy vid 27.05.2020 r. № 534. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programistimulyuvannya-ekonomiki-534-270520 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy shchodo vrehuliuvannia deiakykh nestandarstnykh form zainiatosti: Proekt Zakonu Ukrainy. URL: http://spo.fpsu.org.ua/images/2020/2749.pdf [in Ukrainian].

Zakon pro pratsiu: Proekt Zakonu Ukrainy vid 28.12.2019 r. № 2708. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833 [in Ukrainian].

Nestandartnyye formy zanyatosti. Analiz problem i perspektivy resheniya v raznykh stranakh. (2017). Obzornaya versiya. Mezhdunarodnoye Byuro Truda – Overview. International Labor Bureau. Zheneva: MBT [in Russian].

Hryhorieva I. V. (2020). Definitsiia nulovoho rezhymu robochoho chasu yak hnuchkoi umovy trudovoho dohovoru. Yurydychnyi biuleten – Legal Bulletin, Issue 13, 71–77 [in Ukrainian].

Kiselev I. Ya. (2005). Sravnitelnoye trudovoye pravo. Moskva. Velbi: Prospekt [in Ukrainian].

Shabanova M. A. (2008). Osobennosti pravovogo regulirovaniya netipichnykh trudovykh dogovorov: Candidate’s thesis. Yaroslavl [in Russian].

Korkin A. E. (2013). Netipichnyye trudovyye otnosheniya: zayemnyy trud. telerabota i rabota po vyzovu: pravovaya priroda. zarubezhnoye zakonodatelstvo i rossiyskiye perspektivy. Moskva: Infotropik Media [in Russian].

Sorochyshyn M. V. (2017). Trudovyi dohovir z nulovym robochym chasom yak vyd trudovoho dohovoru za zakonodavstvom Velykobrytanii. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal scientific electronic journal, 2, 51–53 [in Ukrainian].

Pravovoye regulirovaniye trudovykh otnosheniy v Evrope i Tsentralnoy Azii: Rukovodstvo k Rekomendatsii № 198. (2014). Mezhdunarodnoye byuro truda. Departament upravleniyu i tripartizma. Zheneva: MBT. [in Russian].

V Novoy Zelandii profsoyuzy dobilis otmeny kontraktov s nulevym vremenem. URL: http://www.industriall-union.org/ru/v-novoy-zelandii-profsoyuzy-dobilis-otmeny-kontraktov-s [in Russian].

Parpan T. V. (2020). Novyi trudovyi dohovir dlia novoho trudovoho zakonodavstva Ukrainy Aktualni problemy pryvatnoho ta publichnoho prava: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii prysviachenoi 91-richchiu z dnia narodzhennia chlen-korespondenta NAPrN Ukrainy, akademika Mizhnarodnoi kadrovoi akademii, Zasluzhenoho diiacha nauky Ukrainy, doktora yurydychnykh nauk, profesora Protsevskoho O. I. (m. Khakriv, 27 bereznia 2020 r.) - Actual problems of private and public law: Proceedings of the II International Scientific and Practical Internet Conference dedicated to the 91st birthday party correspondent member of Ukraine, Academician of the International Staff Academy, Honored Scientist of Ukraine, Doctor of Law, Professor of the Process O. I. Kharkiv [in Ukrainian].

Ovseyko S. V. (2015). «Nulevoy kontrakt»: ponyatiye i vozmozhnost ispolzovaniya v Belorusi. Otdel kadrov - Human Resources Department, 10 (177), 84–95 [in Russian].

Sardzhent M. (2015). Neustoychivaya zanyatost i «uyazvimyye» rabotniki. Ch. 1. Voprosy trudovogo prava – Labor law issues, 9, 47–53 [in Russian].

Korkin A. E. (2012). Otnosheniya po primeneniyu netipichnogo truda: ponyatiye. vidy. obshchiye voprosy pravovogo regulirovaniya: netipichnyye trudovyye otnosheniya: Extended abstract of candidate’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].

Prylypko O. S. (2014). Yurydychna pryroda i zmist nestandartnykh trudovykh dohovoriv. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Prylypko O. S. (2014). Yurydychna pryroda i zmist nestandartnykh trudovykh dohovoriv. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy (Vols 1-11). I. K. Bilodida (Ed.); AN URSR. Instytut movoznavstva. Kyiv: Naukova dumka, 1970-1980. Vol. 1: A-V. P. Y. Horetskyi et al. (Ed.). (1970). [in Ukrainian].

Nulevyye” dogovory i mizernaya zarplata. Kak Kabmin perepisal Trudovoy kodeks i chto eto znachit dlya ukraintsev. URL: https://karachun.com.ua/nulevie-dogovora-i-mizernaya-zarplata-kak-kabmin-perepisal-trudovoy-kodeks-ichto-eto-znachit-dlya-ukraintsev-17128 [in Russian].

Britanskoye pravitelstvo dolzhno kontrolirovat kontrakty «zero hours», schitayet biznes-sekretar Vins Keybl. URL: http://www.britainrus.co.uk [in Russian].

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті