Складові елементи економічного суверенітету держави

Автор(и)

  • Анна Туренко аспірант НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-1(33)-12

Ключові слова:

економічний суверенітет, податковий суверенітет, принципи суверенітету, елементи економічного суверенітету

Анотація

Постановка проблеми. Останнім часом у наукових колах підвищується інтерес до характеристики саме до економічного суверенітету держав. Це, передусім, пов’язано із реалізацією усього комплексу національних еко- номічних інтересів як на внутрішньодержавному, так і зовнішньому (міжнародному) рівнях в умовах соціально- економічної кризи, яка наразі набула ще більшого загострення у зв’язку з пандемією COVID-19.
Аналіз останніх досліджень. Питання, пов’язані із визначенням економічного суверенітету, були предметом наукових досліджень таких вчених, як: Є. М. Білоусов, О. Ю. Догадайло, Г. В. Дугінець, Є. С. Маринчак, С. В. Мо- черний, О. Ф. Скакун, С. І. Ткаленко та ін. Однак позначимо, що наразі у правовій доктрині з’ясовано лише дея- кі аспекти щодо сутності економічного суверенітету та його складових. З огляду на те, що стан економічного суверенітету має вагоме значення для визначення ключових напрямків реалізації та розвитку міжнародних від- носин як окремих держав, так і міжнародної спільноти в цілому, метою статті є визначення сутності категорії «економічний суверенітет» та дослідження його складових в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Констатовано, що вагомим кроком для переосмислення підходів до характе- ристики суверенітету держави, зокрема, економічного стали євроінтеграційні процеси. Так, йдеться про те, що зі вступом країн до Європейського Союзу їх суверенітет характеризується певною дуалістичністю: з одного боку, держави, як члени ЄС, зберігають свій власний суверенітет, а з іншого – вони за власним бажанням об’єднали свої суверенітети для посилення своїх можливостей та впливу у світі, якого жодна з країн-членів не змогла б до- сягти самостійно.
Висновки. На підставі проведеного аналізу робимо висновок про те, що в умовах глобалізації зміст і роль державного суверенітету трансформуються. економічний суверенітет держави становить собою спроможність незалежно і самостійно приймати рішення у сфері економіки, як в її зовнішніх, так і внутрішніх справах. Змістом економічного суверенітету держави можуть бути охоплені: податковий суверенітет, митний, торговий, грошовий (валютний) суверенітет та інші.

Посилання

Bilousov Ye. M. (2017). Aktualni problemy hospodarsko-pravovoho zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Bilousov Ye. M. (2019). Hospodarsko-pravovi zasoby zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.04. Kharkiv [in Ukrainian].

Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia (Vols 1–20). Vol 6: Finansove parvo. M. P. Kucheriavenko et. al. (Ed.). (2020); Nats. akad. prav. nauk Ukrainy; In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho [in Ukrainian].

Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy vid 16.07.1990 r. № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text [in Ukrainian].

Ekonomichnyi suverenitet derzhavy ta napriamy yoho pravovoho zabezpechennia. O. O. Ashurkova (Ed.). (2012); NAN Ukrainy, In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Donetsk: Yuho-Vostok [in Ukrainian].

Izbulatov Kh. Kh. (2007). Ekonomicheskiy suverenitet Rossii v usloviyakh novogo geopoliticheskogo poryadka: yuridicheskiye formy realizatsii. Extended abstract of candidate’s thesis: 23.00.02. Rostov-na-Donu [in Russian].

Konstytucija Ukrajiny vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Ostroumov B. A. (2009). Mezhdunarodno-pravovyye problemy fiskalnogo suvereniteta gosudarstva. Yuridicheskiy mir – Legal world, 3, 369–370 [in Russian].

Pleshchenko N. A. (2012). Ekonomicheskiy suverenitet gosudarstva ili ekonomicheskiye garantii suvereniteta gosudarstva. Ekonomicheskiy rost Respubliki Belarus: globalizatsiya. innovatsionnost. ustoychivost: materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Minsk. 17–18 maya 2012 g.) - Economic growth of the Republic of Belarus: Globalization, Innovation, Sustainability: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. V. N. Shimov et. al. (Ed.); M-vo obrazovaniya Resp. Belarus. UO «Belorusskiy gos. ekon. un-t». Minsk: BGEU. Vol. 2, 358–359 [in Russian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 2 hrud. 2010 r. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755 [in Ukrainian].

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Hall proty Uhorshchyny» vid 25.06.2013 r. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-121777 [in Ukrainian].

Sydorova E. O. (2018). Podatkovi povnovazhennia orhaniv publichnoi vlady v Ukraini. Candidate’s thesis: 12.00.07. Kharkiv [in Ukrainian].

Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text [in Ukrainian].

Khapatniukovskyi M. M. (2015). Ekonomichnyi suverenitet Ukrainy v umovakh hlobalnykh dysbalansiv. Candidate’s thesis. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті