Компетенція поліцейського як складова його адміністративно-правового статусу: досвід країн Прибалтики та США

Автор(и)

  • Христина Солнцева кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-3(35)-6

Ключові слова:

адміністративно-правовий статус, зарубіжний досвід, компетенція, поліцейські повноваження, поліцейська діяльність

Анотація

У статті досліджуються питання, пов′язані з правовим статусом поліцейського в США, прибалтійських кра-
їнах та Україні, а саме, висвітлюються питання компетенції правоохоронного органу, окреслюються межі полі-
цейських повноважень, надається їх порівняльна характеристика, на основі зарубіжного досвіду запропоновані
конкретні зміни щодо нормативних актів, які стосуються поліцейської діяльності.

Посилання

Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 r. № 580-VIII. (2015). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 40-41, Art. 379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text [in Ukrainian].

O politsii: Zakon Latviyskoy Respubliki ot 04.06.1991 r. URL: http://www.alex-lawyer.lv/zakonlatviiopoliciirus.pdf [in Latvian].

Tkachuk A. (2015). Latviia: dovha doroha reformy. Robochi zapysky. Kyiv. Lehalnyi status [in Ukrainian].

Chumak V. V. (2018). Reformuvannia natsionalnoi politseiskoi systemy Lytvy: stratehichni napriamy ta rezultaty. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 2, 70-74 [in Ukrainian].

Filshtein, M. V. (2016). Politseiski orhany Prybaltiiskykh derzhav-chleniv Yevropeiskoho Soiuzu (Latviia, Lytva, Estoniia): orhanizatsiia ta pravove zabezpechennia diialnosti v sferi vnutrishnikh sprav. Extended abstract of Candidate’s thesis. Vidkryt. mizhnar. un-t rozvytku liudyny "Ukraina". Kyiv [in Ukrainian].

O politseyskoy deyatelnosti: Zakon Litovskoy Respubliki ot 27.10. 2000 goda № VIII-2048. URL: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.281866?jfwid=q86m1vvqk [in Latvian].

Systema elektronnykh politseiskykh posluh. Lytva. URL: https://www.epolicija.lt/web/guest/services [in Latvian].

Mashugina E. V. (2015). Pravovyye i orgnaizatsionnyye osnovy deyatelnosti politsii Estonskoy respubliki i eye rol v obespechenii obshchestvennoy bezopasnosti. Extended abstract of Candidate’s thesis. Moskva. URL: https://www.dissercat.com/content/pravovye-i-organizatsionnye-osnovy-deyatelnosti-politsii-estonskoi-respubliki-i-ee-rol-v-obe/read [in Russian].

Zakon Estonskoi Respubliky «Pro politsiiu ta prykordonnu okhoronu» vid 26.11.2009 r. (Politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seadus Vastu võetud 26.11.2009). URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/13244294 [in Estonian].

Federalizm i riznovydy politseiskykh system. Zheneva: Zhenevskyi tsentr demokratychnoho kontroliu nad zbroinymy sylamy. (2011). URL: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Federalism_ua_1.pdf [in Ukrainian].

Buhaichuk K. L. (2016). Zakordonnyi dosvid otsinky efektyvnosti politseiskoi diialnosti ta perspektyvy yoho vykorystannia v Ukraini : nauk.-metod. rek. Kharkiv Khark. nats. un-t. vnutr. Sprav [in Ukrainian].

Washington Police Department. Mission and values statements URL: http://www.washingtonnc.gov/police [in English].

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті