Права людини в інфомаційному суспільстві в умовах глобалізаційних процесів

Автор(и)

  • Марина Хаустова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-8684-0646

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-3(35)-13

Ключові слова:

права людини, глобалізація, цифрове суспільство, цифровізація, трансформація, суспільство, правова глобалізація, дискримінація, універсальність та регіональність прав людини, гендер, цифрові технології

Анотація

Розглянуто питання взаємодії глобалізації та права на сучасному етапі розвитку цифрового суспільства. Особливу увагу зосереджено на аналізі факторів взаємодії між глобалізаційними змінами та правами людини у сучасному суспільстві, в умовах цифровізації. Виділено такі ознаки трансформації інституту прав та свобод: видозмінення змісту прав людини під натиском глобальних проблем сучасності; поява та правова розробка нових прав і свобод людини; універсалізація та регіональність прав людини; ускладнення системи міжнародного правового регулювання прав людини. Визначено, що в умовах глобалізаційних процесів особливої уваги також заслуговує стандарти прав людини в сфері цифрових технологій та подальша розробка прав людини на заборону дискримінації у будь-яких сферах відносин, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації і ґендерної ідентичності.

Посилання

Leonova L. S. (2002). Hlobalizatsiia prav liudyny. Naukovi zapysky. Tom 20. Spetsialnyi vypusk. S. 306–308 [in Ukrainian].

Zahalna deklaratsiia prav liudyny : Heneralna asambleia OON vid 10.12.1948 r. Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015?lang=ru#Text.

Khaustova M.H. (2014) Problemy i perspektyvy rozvytku pravovoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. Visnyk akademii pravovykh nauk – Bulletin of the Academy of Legal Sciences. № 1. S.54-64 [in Ukrainian].

Videnska deklaratsiia ta Prohrama dii : Vsesvitnia konferentsiia z prav liudyny vid 25.06.1993 r. Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_504#Text [in Ukrainian].

Posibnyk z osvity z prav liudyny za uchastiu molodi. Rada Yevropy. 2020. 484s [in Ukrainian].

Dashkovska O. R. (2019). Prava liudyny v hlobalizovanomu sviti : universalizm chy reliatyvizm? Yurydychnyi visnyk. № 4. C. 5-13 [in Ukrainian].

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod : Zakon Ukrainy # 475/97-VR vid 17.07.1997 rr. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Lisabonskyi dohovir (dohovir pro reformuvannia Yevropeiskoho Soiuzu) Yevropeiskyi informatsiino-doslidnytskyi tsentr. Vyd-vo USAID vid amerykanskoho narodu. 7 s [in Ukrainian].

Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu vid 07.12.2000 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text.

OSCE. Office for Democratic Institutions and Human Rights. URL: https://www.osce.org/odihr [in English].

Afrikanskaya Khartiya Prav Cheloveka i Narodov ot 26.06.1981 g. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html. [in Russian].

Arab Charter on Human Rights. URL: http://textus.diplomacy.edu.

Kairskaya deklaratsiya o pravakh cheloveka v islame ot 05.08.1990 g. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_882#Text [in English].

Boutros Ghali. The League of Arab States. Karel Vasak. Dimensions of human rights. West-port: Greenwood Press. 1982. Vol. 1. P. 575 [in English].

Deklaratsiia prav liudyny : pryiniata Asotsiatsiieiu derzhav Pivdenno-Skhidnoi Azii 18.11. 2012 r. URL: http://ukrainepravo.com.

Bila-Kyselova A. A. (2018). Pravovi aspekty shchodo mekhanizmu zakhystu prav liudyny na rehionalnykh rivniakh. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk – Precarpathian Legal Bulletin. issue 2 (23). S. 67-71 [in Ukrainian].

Hyliaka O.S. (2020). Osoblyvosti zabezpechennia okremykh prav liudyny v umovakh tsyfrovoi transformatsii. Zakhyst prav, svobod i bezpeky liudyny v informatsiinii sferi v suchasnykh umovakh: Materialy druhoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 21 travnia 2020 r., m. Kyiv. / Uporiad. : V.H. Pylypchuk, O.V. Petryshyn. Kyiv. 376 s. [in Ukrainian].

Kartskhiya A. A. (2018). Tsifrovyye tekhnologii – pravovoy aspekt. Intellektualnaya sobstvennost. Promyshlennaya sobstvennost – Intelectual property. Industrial Property № 10. S. 17-26 (S.18) [in Ukrainian].

Razmietaieva Yu. S. (2020). Tsyfrovi prava liudyny ta problemy eksterytorialnosti v yikh zakhysti. Pravo ta derzhavne upravlinnia – Law and Public Administration. № 4. S. 18-23 [in Ukrainian].

Petryshyn O.V., Hyliaka O.S. (2021). Prava liudyny v tsyfrovu epokhu: vyklyky, zahrozy ta perspektyvy. Visnyk Akademii pravovykh nauk – Bulletin of the Academy of Legal Sciences. № 1. S. 15-23 [in Ukrainian].

Chesalina O. V. (2017). Rabota na osnove internet-platform (crowdwork i work on demand via apps) kak vyzov trudovomu i sotsialnomu pravu. Trudovoye pravo v Rossii i za rubezhom – Labor law in Russia and abroad. № 1. S. 52–55 [in Russian].

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&fastPos=3&fastReqId=644176944&categorieLien=id&oldAction=rechTexte [in Italian].

Sosnin O. Tsyfrovizatsiia yak nova realnist Ukrainy. Yurydychni novyny Ukrainy vid 18 sichnia 2020 r. https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-nova-realnist-ukrayiny/ [in Ukrainian].

Okhorona zdorovia i prava liudyny (2015). Vyd-vo: Tsentr zdorovia ta prav liudyny imeni Fransua-Ksavie Baniu ta Fond vidkrytoho suspilstva. S. 8-74. URL: http://medicallaw.org.ua/fileadmin/user_ upload/PDF/ресорс/Ресорс_розділ_8.pdf [in Ukrainian].

Araújo A. C. (2008) The Historical and Philosophical Dimensions of the Concept of Tolerance. University of Coimbra Iwan-Michelangelo D’Aprile University of Potsdam Bojan Borstner Smiljana Gartner. Discrimination and tolerance in historical perspective. Pisa : Plus-Pisa university press. Р. 1-19 [in Italian].

Born Free and Equal. Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law (2012). New York and Geneva [in English].

Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti : Heneralna konferentsiia YuNESKO vid 16.11.1995 r. Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503#Text/

Uvarova O. O. (2015). Povaha do seksualnoi oriientatsii i hendernoi identychnosti liudyny yak vymoha tolerantnosti. Pravo i hromadianske suspilstvo – Law and Civil society№ 4. S. 164-186 [in Ukrainian].

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті