Уніфікація інноваційного законодавства України: проблеми теорії і практики

Автор(и)

  • Ольга Гречко кандидат юридичних наук, науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-3(35)-16

Ключові слова:

законодавство, інновації, уніфікація законодавства

Анотація

У науковій роботі досліджуються проблемні питання уніфікації інноваційного законодавства України у теоретичній площині, зокрема, пошук форм уніфікації законодавства та визначення структури інноваційного законодавства як засадничих властивостей законодавства. Результати дослідження даних питань можуть бути основою для застосування на практиці.

Посилання

Atamanova Yu. (2008). Innovatsiinyi kodeks Ukrainy yak forma udoskonalennia zakonodavchoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 1 (52), 172–182. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/5587/1/Atamanova_172.pdf [in Ukrainian].

Proekt innovatsiinoho kodeksu Ukrainy. (2012). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Volosheniuk O. V. (2015). Harmonizatsiia ta unifikatsiia zakonodavstva yak formy zblyzhennia pravovykh system. Pravo i suspilstvo – Law and society, 4 part 4, 3–7. URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/4_2015/part_4/3.pdf [in Ukrainian].

Atamanova Yu. Ye. (2011). Kontseptualni pidkhody do systematyzatsii innovatsiinoho zakonodavstva ta rozroblennia proektu Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy. Proekt Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy yak novyi etap rozvytku normotvorennia v innovatsiinii sferi: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 14 chervnia 2011 r.) – Draft Innovation Code of Ukraine as a new stage in the development of rule-making in the innovation sphere: materials of the scientificpractical conference, Kharkiv: «FINN» [in Ukrainian].

Petryshyn O. V. (2011). Pryvitalne slovo Pertyshyna O. V. Proekt Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy yak novyi etap rozvytku normotvorennia v innovatsiinii sferi: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 14 chervnia 2011 r.) – Draft Innovation Code of Ukraine as a new stage in the development of rulemaking in the innovation sphere: materials of the scientific-practical conference, Kharkiv: «FINN» [in Ukrainian].

Zadykhailo D. V. (2011). Proekt Innovatsiinoho kodeksu v konteksti innovatsiinoi polityky derzhavy. Proekt Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy yak novyi etap rozvytku normotvorennia v innovatsiinii sferi: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 14 chervnia 2011 r.) – Draft Innovation Code of Ukraine as a new stage in the development of rule-making in the innovation sphere: materials of the scientific-practical conference, Kharkiv: «FINN» [in Ukrainian].

Yushko A. M. (2015). Zakonodavche zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku ukrainskoho suspilstva. Kontseptualni zasady stanovlennia innovatsiinoho suspilstva v Ukraini - Conceptual bases of formation of innovative society in Ukraine. Yu. Ye. Atamanovа, H. P. Klimovа (Eds.). Kharkiv : Pravo, ch. 1.3 [іn Ukrainian].

Yefremova K. V. (2011). Zahalni zasady derzhavnoho rehuliuvannia funktsionuvannia natsionalnoi innovatsiinoi systemy. Proekt Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy yak novyi etap rozvytku normotvorennia v innovatsiinii sferi: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 14 chervnia 2011 r.) – Draft Innovation Code of Ukraine as a new stage in the development of rule-making in the innovation sphere: materials of the scientific-practical conference, Kharkiv: «FINN» [in Ukrainian].

Kokhan V. P. Do pytannia pro pravovyi status naukovykh pratsivnykiv u proekti innovatsiinoho kodeksu. Proekt Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy yak novyi etap rozvytku normotvorennia v innovatsiinii sferi: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 14 chervnia 2011 r.) – Draft Innovation Code of Ukraine as a new stage in the development of rule-making in the innovation sphere: materials of the scientific-practical conference, Kharkiv: «FINN» [in Ukrainian].

Adamiuk D. I. Hospodarsko-pravovi aspekty rehuliuvannia realizatsii innovatsiinykh proektiv. Proekt Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy yak novyi etap rozvytku normotvorennia v innovatsiinii sferi: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 14 chervnia 2011 r.) – Draft Innovation Code of Ukraine as a new stage in the development of rule-making in the innovation sphere: materials of the scientific-practical conference, Kharkiv: «FINN» [in Ukrainian].

Bryntsev V. D. (2020). Kontseptsiia udoskonalennia systemy innovatsiinoho prava. Pravo ta innovatsii - Law and innovation, 4 (32), 38-45 [in Ukrainian].

Hetman Ye. A. (2008). Kodyfikatsiia yak forma systematyzatsii zakonodavstva Ukrainy. Problemy zakonnosti – Problems of legality, issue 99, 228–236 [in Ukrainian].

Znamenskyi H. L. (2019). Napriamy vdoskonalennia innovatsiinoho zakonodavstva: systemnyi pidkhid. Pravo ta innovatsii – Law and innovation, 4 (28), 7–14 [in Ukrainian].

Fronchko V. (2017). Mistse innovatsiinoho prava v suchasnii systemi prava. Aktualni problemy pravoznavstva – Current problems of jurisprudence, issue 4 (12), 241–245. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/235/233 [in Ukrainian].

Urkevych V. Yu. Hospodarski zoboviazannia innovatsiinoho typu v proekti Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy. Proekt Innovatsiinoho kodeksu Ukrainy yak novyi etap rozvytku normotvorennia v innovatsiinii sferi: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 14 chervnia 2011 r.) – Draft Innovation Code of Ukraine as a new stage in the development of rule-making in the innovation sphere: materials of the scientific-practical conference, Kharkiv: «FINN» [in Ukrainian].

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті