Мобінг у трудових відносинах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alla Yushko
Daryna Chekhun

Анотація

Робота присвячена дослідженню проблеми мобінгу (або цькування на робочому місці). Законодавством України не передбачена відповідальність за утиск і цькування на робочому місці. Внесені до Верховної Ради України законопроєкти щодо врегулювання цього питання так і не були ухвалені. У роботі розглядаються причини виникнення утиску працюючих на робочому місці, основні види мобінгу (вертикальний і горизонтальний), обов’язки керівника щодо виявлення та протидії мобінгу серед підлеглих осіб, запропоновані шляхи його попередження.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Simakova, S. I., Kravchenko, O. S. (2018). Aktualni problemy zapobihannia mobinhu v trudovykh vidnosynakh v Ukraini. Yurydychnyi biuleten – Legal bulletin, 8, 137–142. URL: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/2488/1/ Aktualni_problemy.pdf [in Ukrainian].
2. Kiselev, I. Ya. (1998). Zarubezhnoye trudovoye pravo. Moskva: Izdatelskaya gruppa NORMA-INFRA*M [in Russian].
3. Sakharuk I. S. (2019). Pravovi osnovy zabezpechennia bezpechnykh ta zdorovykh umov pratsi zghidno zi standartamy MOP u KhKhI stolitti. Chasopys Kyivskoho universytetu prava - Journal of Kyiv University of Law, 3, 166-171. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/download/74/71/ [in Ukrainian].
4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii bulinhu (tskuvanniu): Zakon Ukrainy vid 18.12.2018 № 2657-VIII. (2019). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Gazette of Ukraine, 8, art. 255 [in Ukrainian].
5. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 № 5207-VI. (2012). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Gazette of Ukraine, 76, art. 3071 [in Ukrainian].
6. Kolodey K. (2007). Mobbing. Psikhoterror na rabochem meste i metody ego preodoleniya. Harkov: Izd-vo Gumanitarnyy Tsentr [in Russian].
7. Koliada, T. A. (2010). Mobinh u trudovykh (sluzhbovo-trudovykh) vidnosynakh: do postanovky problemy. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav - Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 2(49), 265-273 [in Ukrainian].
8. Cherednichenko, N. A. (2012). Mobbinh i bullinh u trudovomu protsesi. Pravo i bezpeka - Law and security, 3(45), 285-288 [in Ukrainian].
9. Harashchenko, L. P. (2016). Pravove rehuliuvannia zaborony mobinhu v zakonodavstvi zarubizhnykh krain. Yurydychnyi visnyk - Legal bulletin, 3 (40), 95-98 [in Ukrainian].
10. Fedorov, M. P., Halushka, N. O. (2017). Mobinh u trudovykh vidnosynakh: zarubizhnyi dosvid ta shliakhy vdoskonalennia zakonodavstva pro pratsiu Ukrainy. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu - Bulletin of Lviv University of Trade and Economics, Ser: Yurydychni nauky, 5, 257-262. Lviv: Vydavnytstvo «Rastr-7». URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlkau_2017_5_32.pdf [in Ukrainian].
11. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii mobinhu: Proiekt Zakonu Ukrainy vid 01.03.2019 r. № 10118. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65602 [in Ukrainian].
12. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo poperedzhennia ta protydii mobinhu: Proiekt Zakonu Ukrainy vid 18.03.2019 r. № 10118-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65695 [in Ukrainian].
13. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii tskuvanniu (mobinhu) ta inshym proiavam uperedzhenoho stavlennia v sferi pratsi: Proiekt Zakonu Ukrainy vid 19.03.2019 r. № 10118-2. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65699 [in Ukrainian].
14. Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia shchodo protydii mobinhu: Proiekt Zakonu Ukrainy vid 30.10.2020 r. № 4306. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70300 [in Ukrainian].