ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Метою журналу є створення умов спеціалізованої платформи авторам для висвітлення результатів своїх досліджень різних аспектів інноваційного розвитку та усебічних суспільних факторів, які впливають на інноваційні системи, а також обміну науково-практичним досвідом.

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

Тематика згідно з галуззю науки “12.00.00 – Юридичні науки” відповідно до чинного переліку галузей наук

Структура журналу традиційно формується за такими напрямками:

 • - 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • - 12.00.04 господарське право; господарсько-процесуальне право;
 • - 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення;
 • - 12.00.06 земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсное право;
 • - 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • - 12.00.11 міжнародне право або 293 "Міжнародне право".

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Чотири рази на рік (березень, червень, вересень, листопад).

Статті подаються у кожен номер до 10 числа кожного останнього місяця кварталу.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Статті цього журналу безпосередньо доступні всім бажаючим. Редакційна колегія залишає за собою введення мораторію на відкритий доступ на строк не більше одного року.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

Додаткова інформація з приводу публікації статей розміщена на сайті видавництва «Право».

Вартість публікаційного внеску та реквізити на оплату будуть повідомлені авторам після проходження статтею подвійного сліпого рецензування. Подання статті до журналу вважається прийняттям умов публічної оферти.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

При підготовці статті не слід:

 • - користуватися для форматування тексту пробілами; табуляцією (клавіша Tab );
 • - використовувати у тексті колонтитули; ставити переноси вручну, користуватися автоматичним перенесенням.
 1. 1. Статті подаються українською, російською чи англійською мовами, обсяг – 10–12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці та бібліографію, анотації російською, українською мовами та англійською мовою.
 2. 2. Для публікації статті необхідно подати до редколегії:
  1. 2.1. електронний варіант статті надіслати на електронну адресу редакційної колегії – ndipzir@gmail.com , вказавши тему «Стаття для журналу»;
  2. 2.2. рецензію доктора (кандидата) наук та витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку (для осіб, що не мають наукового ступеня);
  3. 2.3. відомості про авторів в електронному варіанті (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, контактні телефони, e-mail);
 3. 3. Технічні вимоги до статті:
  1. 3.1. параметри сторінки: розмір паперу – книжковий; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см; ліве – 2,5 см;
  2. 3.2. файли поданих матеріалів повинні бути підготовлені в MS WORD 7.0/97/2003/2010/2013. Для набору тексту використовується шрифт Time New Roman (кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см);
  3. 3.3. на початку статті (до назви) ліворуч без абзацного відступу ставиться індекс УДК. У верхньому правому куті першої сторінки подаються прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи. За бажанням автор може надіслати свою фотокартку для розміщення в журналі (розмір 3х4).
  4. 3.4. На наступному рядку по центру великими літерами (напівжирним шрифтом) набирається назва статті.
  5. 3.5. Далі перед текстом подається анотація до статті українською мовою з ключовими словами (4–6 слів) (12 кегль, вирівнювання по ширині) обсягом 5–10 рядків.
  6. 3.6. Нижче друкується текст статті.
  7. 3.7. Після тексту розміщується стисла анотація російською мовою (до 10 рядків) та розширена англійська (див. п.4).
 4. 4. Розширена анотація англійською мовою (не менше 1800 тис. знаків, 12 кегель, 1,5 інтервал) містить: прізвище, ініціали автора та науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи; назва статті; ключові слова (4–6 слів). Додаються окремим файлом як роздруковані, так і в електронній формі (вимоги див. додаток).
 5. 5. Структура статті повинна відповідати вимогам постанови ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1.
 6. 6. Список літератури наводиться в кінці статті (шрифт Time New Roman, кегль 12, вирівнювання по ширині). Заголовок ЛІТЕРАТУРА (шрифт Time New Roman, кегль 12, вирівнювання по центру). Використана література подається мовою оригіналу в кінці тексту списком у алфавітному порядку, а в тексті відповідно до списку розміщується в квадратних дужках. Кількість використаної літератури НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ 15 ДЖЕРЕЛ. Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Додаткові вимоги можуть встановлюватися у зв’язку з внесенням журналу до міжнародних наукометричних баз даних. У випадку перевищення кількості джерел має бути проведена доплата.

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ КИРИЛИЦІ (УКРАЇНСЬКА МОВА) ЛАТИНИЦЕЮ

Редакційна колегія здійснює міжнародну транслітерацію списку літератури, приводячи її у відповідність до HARVARD REFERENCING STYLE, керуючись "Методичними рекомендаціями «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах», розробленими представниками Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Української бібліотечної асоціації. На сайті Guide to Harvard style of Referencing/Anglia Ruskin University. 6th ed. 2016 та Harvard citation style: introduction/The University of Western Australia. Perth: University of Western Australia, 2016 можна ознайомитися з правилами оформлення списку літератури відповідно до HARVARD REFERENCING STYLE.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

У рамках редакційної політики науково-практичний журнал «Право та інновації» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics).

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису.

З автором обов’язково узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають редакційним вимогам та етиці публікацій.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються і авторам не повертаються.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.