ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

При підготовці статті НЕ слід:
користуватися для форматування тексту пробілами;
табуляцією (клавіша Tab );
використовувати у тексті колонтитули;
ставити переноси вручну, користуватися автоматичним перенесенням.

 1. Статті подаються українською, російською чи англійською мовами, обсяг – 10–12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці та бібліографію, анотації російською, українською мовами та англійською мовою.
 2. Для публікації статті необхідно подати до редколегії:
  1. електронний варіант статті надіслати на електронну адресу редакційної колегії – ndipzir@gmail.com;
  2. рецензію доктора (кандидата) наук та витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку (для осіб, що не мають наукового ступеня);
  3. відомості про авторів в електронному варіанті (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, контактні телефони, e-mail);
 3. Технічні вимоги до статті:
  1. параметри сторінки: розмір паперу – книжковий; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см; ліве – 2,5 см;
  2. файли поданих матеріалів повинні бути підготовлені в MS WORD 7.0/97/2003/2010/2013. Для набору тексту використовується шрифт Time New Roman (кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см);
  3. на початку статті (до назви) ліворуч без абзацного відступу ставиться індекс УДК.
   У верхньому правому куті першої сторінки подаються прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи. За бажанням автор може надіслати свою фотокартку для розміщення в журналі (розмір 3х4).
   На наступному рядку по центру великими літерами (напівжирним шрифтом) набирається назва статті.
   Далі перед текстом подається анотація до статті українською мовою з ключовими словами (4–6 слів) (12 кегль, вирівнювання по ширині) обсягом 5–10 рядків.
   Нижче друкується текст статті.
   Після тексту розміщується стисла анотація російською мовою (до 10 рядків) та розширена англійська (див. п.4).
 4. Розширена анотація англійською мовою (не менше 1800 тис. знаків, 12 кегель, 1,5 інтервал) містить: прізвище, ініціали автора та науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи; назва статті; ключові слова (4–6 слів). Додаються окремим файлом як роздруковані, так і в електронній формі (вимоги див. додаток).
 5. Структура статті повинна відповідати вимогам постанови ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1.
 6. Список літератури наводиться в кінці статті (шрифт Time New Roman, кегль 12, вирівнювання по ширині). Заголовок ЛІТЕРАТУРА (шрифт Time New Roman, кегль 12, вирівнювання по центру). Використана література подається мовою оригіналу в кінці тексту списком у алфавітному порядку, а в тексті відповідно до списку розміщується в квадратних дужках. Кількість використаної літератури НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ 15 ДЖЕРЕЛ. Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».. Додаткові вимоги можуть встановлюватися у зв’язку з внесенням журналу до міжнародних наукометричних баз даних. У випадку перевищення кількості джерел має бути проведена доплата.

Вартість публікаційного внеску та реквізити на оплату будуть повідомлені авторам після проходження стеттею подвійного сліпого рецензування. Подання статті до журналу вважається прийняттям умов публічної оферти.