Проблеми формування регіональної інноваційної системи Донецького регіону

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sergii Hlibko

Анотація

У статі досліджені елементи економіки Донецької області та окремі інноваційні суб’єкти які можуть скласти регіональну інноваційну систему. Зроблені висновки про необхідність нормативно-правового врегулювання оформлення інноваційної інфраструктури та компетенції органів управління.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Atamanova, Yu. Ye. (2008). Hospodarsko-pravove zabezpechennia innovatsiinoi polityky derzhavy. Kharkiv: FINN [in Ukrainian].
2. Simson, O. E. (2012). Innovatsiini partnerstva na rehionalnomu rivni (innovatsiini klastery). Pytannia intelektualnoi vlasnosti - Intellectual property issues, Issue 10. O. P. Orliuk et al. (Ed.). Kyiv: NDI IV NAPrNU, «NVP Interservis», 250-264 [in Ukrainian].
3. Maloivan, V. V. (2015). Innovatsiina infrastruktura: metodolohichni zasady pravovoho rehuliuvannia. Pravo i innovatsii - Law and innovation, 2(10), 43-48 [in Ukrainian].
4. Burkynskyi, B. V. (2007). Innovatsiina stratehiia u sotsialno-ekonomichnomu rozvytku rehioniv. B. V. Burkynskyi, Ye. V. Lazarieva (Ed.). Odesa: IPREED NAN Ukr. [in Ukrainian].
5. Heiets, V. M. (2016). Ekonomika Ukrainy: kliuchovi problemy i perspektyvy. Ekonomika i prohnozuvannia - Economics and forecasting, 1, 7-22 [in Ukrainian].
6. Herasymchuk, Z. V. (2008). Rehionalna polityka staloho rozvytku: teoriia, metodolohiia, praktyka. Lutsk: Nadstyria [in Ukrainian].
7. Bubenko, P. T. (2009). Innovatsiinyi rozvytok rehioniv. Kharkiv: Fort [in Ukrainian].
8. Rud, N. T. (2011). Innovatsiina infrastruktura rehionu: teoriia, metodolohiia, praktyka. Lutsk: RVV LNTU [in Ukrainian].
9. Prodanova, L. V. (2009). Priorytety rehionalnoho rozvytku Ukrainy i problemy formuvannia rehionalnoi polityky. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen Odeskoho derzhavnoho ekonomichnoho universytetu - Bulletin of socioeconomic research of Odessa State Economic University, 27, 271-274 [in Ukrainian].
10. Kravchuk, V. V. (2012). Rozvytok innovatsiinoi diialnosti yak instrumentu pidvyshchennia konkurentospromozhnosti rehionu. Problemy nauky - Problems of science, 11, 21-27 [in Ukrainian].
11. Zhykhor, O. B. (2009) Potentsial innovatsiinoho rozvytku rehioniv Ukrainy ta yoho rezervy. Visnyk Lvivskoi derzhavnoi finansovoi akademii - Bulletin of the Lviv State Financial Academy, 16, 100-110 [in Ukrainian].
12. Kozoriz, M. (2006). Analiz ta otsinka innovatsiinosti rozvytku ekonomiky rehioniv. Rehionalna ekonomika - Regional economy, 4, 29-40 [in Ukrainian].
13. Burimenko, Yu. I., Galan, L. V., Lebedeva, I. Yu., Shchurovskaya, A. Yu. (2015). Osnovy teorii sistem i sistemnogo analiza. Odessa: ONAS im. A.S. Popova [in Russian].
14. Glibko S. Legal Regulation of Scientific Park Activity as a National Innovation System Subject. Jurysprudencja 11. Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinking. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. P. 33-51 [in English].
15. Novikov, Y., & Glibko, S. (2018). Legal Relations between Participants in a Technology Transfer Network. Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinking. P. 151-166 [in English].
16. Burimenko, Yu. I., Galan, L. V., Lebedeva, I. Yu., Shchurovskaya, A. Yu. (2015). Osnovy teorii sistem i sistemnogo analiza. Odessa: ONAS im. A.S. Popova [in Russian].
17. Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 r. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF [in Ukrainian].
18. Podrez-Riapolova I. V. (2020) Do pytannia realizatsii ekonomichnoi polityky derzhavy v sferi formuvannia rehionalnoi innovatsiinoi systemy. M. Petrova, S. Hlybko (Ed.). Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v innovatsiinomu suspilstvi: zb. nauk. prats za materialamy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Velyko- Tyrnovo, 20 bereznia 2020 r.) - Modern problems of law and economics development in an innovative society: Proceedings of the International scientific-practical conference. Velyko-Tyrnovo, Bolhariia : ACCESS PRESS, 160-165 [in Ukrainian].
19. Podrez-Riapolova I. V. (2019). Rehionalnyi innovatsiinyi potentsial: shliakhy stymuliuvannia ta perspektyvy rozvytku. S. V. Hlibko, A. M. Liubchych, O. Yu. Palant (Ed.). Rehionalni innovatsiini initsiatyvy : zavdannia ta shliakhy vyrishennia: zb. nauk. pr.za materialamy Kruhloho stolu (m. Kharkiv, 5 kvitnia 2019 r.) - Regional innovation initiatives: tasks and solutions: Proceedings of the Round Table. Kharkiv, NDI PZIR NAPrN Ukrainy, 92-96 [in Ukrainian].
20. Pro innovatsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 17.06.2009 r. vid 04.07.2002 r. №40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-150 [in Ukrainian].
21. Shutenko, V. O., Horodyskyi, T. I. Innovatsiinyi potentsial rehionu: teoretychnyi aspekt. URL.: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9773/1/82.pdf [in Ukrainian].
22. Makarenko, M. V. (2011). Otsinka innovatsiinoho potentsialu yak instrument upravlinnia innovatsiinym rozvytkom rehionu. Marketynh i menedzhment innovatsii - Marketing and innovation management, 3, 62-71 [in Ukrainian].
23. Stratehiia rozvytku Donetskoi oblasti na period do 2027 roku, zatverdzhena Rozporiadzhenniam holovy oblderzhadministratsii, kerivnyka oblasnoi viiskovo-tsyvilnoi administratsii 17.02.2020 r. №147/5-20. URL: https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/Strategy-2027.pdf [in Ukrainian].
24. Hlibko, S. (2019). Legal issues of the formation and functioning of the national innovation system in Ukraine. Acta Innovations. P. 73-82 [in English].
25. Hlibko S. V., Podriez-Riapolova I. V. (2019). Formuvannia rehionalnoi innovatsiinoi systemy u suchasnykh umovakh. Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v innovatsiinomu suspilstvi: materialy Internet-konferentsii - Modern problems of law and economics development in an innovative society: materials of the Internet conference. Kharkiv [in Ukrainian].
26. Naukovo doslidni ustanovy Donetskoi oblasti. URL: https://dn.gov.ua/ua/ekonomika/innovacijna-diyalnist/naukovoinnovacijnij-prostir/naukovo-doslidni-ustanovi [in Ukrainian].
27. Kozlovskyi S. V. (2010). Stratehichne upravlinnia rozvytkom rehionalnykh ekonomichnykh system. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_9_46 [in Ukrainian].
28. Donetsk Regional State Administration, 2019, Department of Investment Innovative Development and Foreign Relations: Investment Review Donetsk Region 2019 [in English].