Активізація розширення доступу до засобів фінансування реалізації інноваційних проєктів малого та середнього підприємництва

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nataliya Vnukova

Анотація

У статті розглянуто сучасні зміни щодо активізації розширення доступу до фінансування у підприємництві через розвиток кредитування за державної підтримки, стимулювання регулятором фінансових установ до фінансування інноваційного підприємництва. Представлено інноваційний підхід до використання автоматизованої СППР Decision Making Helper для оцінки рівня активізації розширення доступу до засобів фінансування реалізації інноваційних проєктів МСП

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Stratehiia rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini do 2020 roku: skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.05.2017 r. № 504-r URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=74affe35-b1f8-4492-87b6-bb124d3cee02 [in Ukrainian].
2. Kredyty, nadani depozytnymy korporatsiiamy. URL: https://bank.gov.ua [in Ukrainian].
3. Zianko V. V., Yepifanova I. Yu. (2015). Innovatsiina diialnist pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsiinykh zmin ekonomiky Ukrainy. Vinnytsia : VNTU [in Ukrainian].
4. Pochtoviuk A. B. (2016). Finansove zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv u suchasnykh umovakh. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli - Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, 3 (75), 133-140 [in Ukrainian].
5. Pukala R., Vnukova N. (2018). Problemy vyboru spetsialnykh vydiv finansuvannia innovatsiinoho pidpryiemnytstva. Pravo ta innovatsii - Law and innovation, 1, 7-12 [in Ukrainian].
6. Volkova N. I., Sviridova K. D. (2017). Problemy kredytuvannia maloho ta serednoho biznesu v Ukraini v suchasnykh ekonomichnykh umovakh. Materialy V Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii - Proceedings of the 5th All-Ukrainian International Practical Internet Conference, 124–125 [in Ukrainian].
7. Rossokha V. (2016). Innovatsiini protsesy ekonomichnoho rozvytku v konteksti instytutsiinoho zabezpechennia. Aktualni problemy ekonomiky - Current economic problems, 6, 119–129 [in Ukrainian].
8. Babets I., Poliakova Yu., Mokii O. Obgruntuvannia napriamiv rozvytku innovatsiinoho pidpryiemnytstva z urakhuvanniam svitovoho dosvidu. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/September/10.htm#_ftnref6 [in Ukrainian].
9. Rozrobka Stratehii rozvytku Kharkivskoi oblasti na period 2021-2027 roky ta Planu zakhodiv z yii realizatsii na 2021-2023 roky: stratehichni ta operatyvni tsili i zavdannia po yikh realizatsii Kharkivskoi oblasti do 2027 roku. URL: http://www.strategy.kharkiv.ua/plan.html [in Ukrainian].
10. Kuzmenko A. Yu., Svystun L. A. (2018). Dzherela finansovoho zabezpechennia investytsiinoho rozvytku malykh pidpryiemstv v Ukraini. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 12, 12-15 [in Ukrainian].
11. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
12. Servisy dlia biznesu vid proektu «Biznes-Inkubator» URL: https://inkubator.pb.ua/uk/service [in Ukrainian].
13. Vnukova N. M. (2020). Innovatsiini rishennia z rozshyrennia dostupu do finansuvannia rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva. Stratehiia i praktyka innovatsiinoho rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy: zb. materialiv III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Irpin, 26-27 bereznia 2020 r.) - Strategy and practice of innovative development of the financial sector of Ukraine: Proceedings of the III International scientific-practical conference. Irpin : Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, 198-199 [in Ukrainian].
14. The Global Competitiveness Report 2017–2018: Full Data Edition. World Economic Forum, Geneva. (2018). URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport /TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf [in English].
15. Maibutnie rehuliuvannia rynku kredytuvannia finansovymy kompaniiamy. Kyiv: NBU, 2020. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/ article/White_paper_2020-04-27.pdf?v=4 [in Ukrainian].
16. Petryna N. (2016). Bazovi umovy stvorennia innovatsiinoi modeli rozvytku ekonomiky Ukrainy. Ekonomika Ukrainy - Ukraine economy, 8, 35–40 [in Ukrainian].
17. Rossokha V. (2016). Innovatsiini protsesy ekonomichnoho rozvytku v konteksti instytutsiinoho zabezpechennia. Aktualni problemy ekonomiky - Current economic problems, 6, 119–129 [in Ukrainian].
18. Vnukova N. M., Opeshko N. S., Kolodizeva S. O. (2012). Udoskonalennia orhanizatsii faktorynhu v banku za lohistychnym pidkhodom. Finansy Ukrainy - Finances of Ukraine, 5, 68– 78 [in Ukrainian].
19. Decision Making Helper. URL: https://www.infonautics-software.ch/ decisionmakinghelper/ [in English].