Інформація для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

Зразок оформлення статті

 1. Статті подаються українською,  англійською мовами, орієнтовний обсяг – 10–12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці та бібліографію, анотації українською та англійською мовами.
 2. Для публікації статті необхідно подати до редколегії:
  • 2.1 електронний варіант статті надіслати на електронну адресу редакційної колегії – editor@pti.org.ua;
  • 2.2 рецензію доктора (кандидата) наук про рекомендацію статті до друку (для осіб, що не мають наукового ступеня). Статті студентів публікуються за наявності співавтора з науковим ступенем
  • 2.3 відомості про авторів в електронному варіанті (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, контактні телефони, e-mail);
 3. Технічні вимоги до статті:
  • 3.1 параметри сторінки: орієнтація паперу – книжкова; УСІ поля по 2 см;
  • 3.2 файли поданих матеріалів повинні бути підготовлені в MS WORD 7.0/97/2003/2010/2013. Для набору тексту використовується шрифт Time New Roman (кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см);
  • 3.3 У верхньому правому куті першої сторінки подаються повністю прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи. За бажанням автор може надіслати свою фотокартку для розміщення в журналі (розмір 3х4).
  • На наступному рядку ліворуч без абзацного відступу ставиться індекс УДК. На наступному рядку по центру великими літерами (напівжирним шрифтом) набирається назва статті. Далі перед текстом подається анотація до статті українською мовою обсягом не менш як 1800 друкованих знаків з ключовими словами (4–7 слів) (12 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині). Нижче друкується текст статті. Після тексту розміщується розширена анотація англійською мовою (див. п.4).
 1. Розширена анотація англійською мовою (не менше 3000 знаків, 12 кегель, 1,5 інтервал) містить: прізвище, ім’я автора та науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи; назва статті; структурований текст анотації, ключові слова (4–7 слів).
 2. Статті подаються окремим файлом в електронній формі (вимоги див. додаток).
 3. Структура статті повинна відповідати вимогам постанови ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1.
 4. Література наводиться в кінці статті (шрифт Time New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині). Заголовок ЛІТЕРАТУРА (шрифт Time New Roman, кегль 12, вирівнювання по центру). Список використаних джерел подається мовою оригіналу в кінці тексту за порядком їх використання при виконанні роботи, а в тексті відповідно до списку розміщується в квадратних дужках. Кількість використаної літератури НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ 15 ДЖЕРЕЛ. Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Якщо публікація має DOI, його обов’язково слід зазначати наприкінці опису джерела. У списку літератури слід уникати посилань на російські джерела літератури. Джерела наукової статті мають бути актуальними - за останні 5-10 років. 
 5. Додаткові вимоги можуть встановлюватися у зв’язку з внесенням журналу до міжнародних наукометричних баз даних. У випадку перевищення кількості джерел має бути проведена доплата.
 6. При підготовці статті НЕ слід: користуватися для форматування тексту пробілами; табуляцією (клавіша Tab); використовувати у тексті колонтитули; ставити переноси вручну, користуватися автоматичним перенесенням.

Вартість публікаційного внеску та реквізити на оплату будуть повідомлені авторам після проходження статтею подвійного сліпого рецензування. Подання статті до журналу вважається прийняттям умов публічної оферти.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES)

до статей, що подаються до журналу «Право та інновації» (Law and innovations)

Оформлення транслітерованого списку літератури (References) в романському алфавіті (латиниці) повинно бути максимально прийнятним для міжнародних баз даних та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею.

Структура бібліографічного посилання

Автори (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, вказівка на мову статті в дужках

Вимоги до літератури (References)

Посилання у References мають бути на останні статті у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових журналах та збірниках, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

За обґрунтованої необхідності доцільно посилатись на ЗАКОНИ, як електронний ресурс (з офіційного сайту в електронному вигляді), ЯКИЙ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ БЕЗ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ (ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що подається ТІЛЬКИ ПЕРЕКЛАД, оскільки Закон офіційно перекладений на сайті Верховної Ради України).

Посилання на статті в наукових електронних виданнях чи книги в електронній формі мають бути оформлені згідно вимог із зазначення URL адреси публікації.

Список використаних джерел має розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою) у квадратних дужках (приклад [1] чи [2-3]).

Цитування супроводжується посиланням на першоджерело і повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і наводиться в лапках в граматичній формі, в якій поданий текст у джерелі.

АВТОМАТИЧНА НУМЕРАЦІЯ СПИСКУ ЗАБОРОНЕНА.

Оформлення літератури (References)

Список літератури в романському алфавіті (References) має бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association).

Назви журналів, видавництв монографій, книг тощо на кирилиці (російський, український etc) описуються на латиниці (транслітеруються латинськими літерами) із зазначенням мови оригіналу, наприклад: [in Russian], [in Ukrainian].

Транслітерації підлягають: ініціали і прізвища авторів, назви видавництв, назви періодичних видань і ін.

Джерела журналів, монографій, книг латиницею НЕ ПОТРІБНО транслітерувати.

Транслітерація назв періодичних видань (журналів, збірників) наводиться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN.

Журнал, якщо міжнародний і має також визнану англійську назву, можна не транслітерувати і вказувати англійську назву.

Назва рукопису джерела (монографії, статті тощо) дається в перекладі на англійський, без транслітерації.

Під час транслітерації доцільно використовувати офіційні абревіатури назв періодичних видань відповідно до ISSN (Abbreviated key title).

Під час формування References в описах україно- чи російськомовних джерел тип видання не вказують (напр. монографія, науково-практичні рекомендації та ін.).

Для транслітерації прізвищ авторів, назв книг (журналів, збірників), видавництв тощо слід користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов:

СТРУКТУРА БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ

Для кириличних текстів (україно- і російськомовних видань) подається наступний опис:

1. МОНОГРАФІЯ, КНИГА, ПОСІБНИК

Автор(и) (транслітерація), рік в дужках, Назва на англійській мові, назва джерела (транслітерація), вихідні дані з позначеннями на англійській мові (місце видання), або тільки цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису), видавництво в транслітерованому варіанті, мова оригіналу в квадратних дужках ([in Ukrainian] чи ([in Russian]).

ЛІТЕРАТУРА (ДСТУ 8302:2015)

Прізвище та ініціали авторів. Назва книги повністю. Місто: Видавництво, рік. Сторінки.

REFERENCES (APA-style)

Прізвище, ініціали автора (-ів). (Рік). Назва

книги англійською мовою. Місто: Видавництво [мова тексту].

Один автор

Лайко О.І. Трансформація інвестиційної системи України. Одеса: ІПРЕЕД, 2015. 420с.

Laiko, O.I. (2014). Transformation processes in Ukrainian Economies Investment System. Odesa: IMPEER [in

Ukrainian].

Два автори

Буркинський Б.В., Лисюк В.М. Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження).Одеса:

ІПРЕЕД НАН України, 2008. 321 с.

Burkinskiy, B.V., & Lysiuk, V.M. (2008). Strategy of development of the industrial complex of the region (landmarks, resources, constraints). Odessa:

IMPEERNASU [in Ukrainian].

Від трьох до семи авторів (наступні автори позначаються «et al.»)

Борисевич Є. Г., Горелкіна С. Б., Жуковська Л. Е. Особливості маркетингу послуг у сфері поштового зв’язку: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ

ім. О. С. Попова, 2011. 216 с.

Borysevych, Ye. H., Horelkina, S. B. & Zhukovska, L. E. Features of marketing services in the field of postal communication. Odessa: ONAZ im. O. S. Popova.

Багатотомне видання

Стратегія розвитку машинобудівної галузі

України: в 4 т./ред. вид.: О.О. Пайко, І.П. Кисюк. Донецьк: Юго-Восток, 2001. 500 с.

Paiko, O.О., & Kysiuk, I.P. (Ed.). (2001). Strategy of

development of the machine-building industry of Ukraine. (Vols. 1-4). Donetsk: Yuho-Vostok [in Ukrainian].

Окремий том серії

Стратегія розвитку машинобудівної галузі

України: в 4 т./ред. вид.: О.О. Пайко, І.П. Кисюк. Донецьк: Папіруc, 2001. Т. 2. 300 с.

Paiko, O.О., & Kysiuk, V.M. (Ed.). (2001). Strategy of

development of the machine-building industry of Ukraine. (Vol. 2). Donetsk: Papirus [in Ukrainian].

Частина (розділ) книги

Мартієнко А.І. Теоретичні основи розвитку відносин власності на природні ресурси.Оцінка і прогноз якості земель/за ред. І.П. Кисюк. Київ: Університетська книга, 2014. С. 132–144.

Martiienko, А.І. (2011). The theoretical basis of property relations on natural resources. In I.P. Kysiuk, (Ed.), Estimates and forecasts qualities of land (pp. 132–144). Kyiv: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Автор та редактор

Косенко І. С., Опалко А. І. Прикладна економіка/за ред. І. С. Косенка. Київ: Думка,

2008. 256 с.

Kosenko, I.S., & Opalko, A.I. (2008). Applied Economics.

I.S. Kosenko (Ed.). Kyiv: Dumka [in Ukrainian].

Редактор (без автора) редактор – (Ed.), редактори – (Eds.)

Методика дослідної справи в економіці/за ред.

Г.В. Кондаренка, К.О. Іковенка. Харків: Основа, 2011. 369 с.

Kondarenko, H.B., & Ikovenko, K.O. (Eds.). (2011).

Methods of conducting experiments in economics. (3rd ed., rev.). Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Автор і перекладач

Мартієнко А.І. Теоретичні основи розвитку

відносин власності/пер. з англ. В.Н.Перегудова. Київ: Основа, 2014. 503 с.

Martiienko, А.І. (2011). The theoretical basis of property

relations. (V.N. Peregudova, Trans.). Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Видання, відмінне від першого

Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид.,

доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.

Hura, O. I. & Hura, T. Ye.(2015). Psychology of management of social organization (5th ed.).Kherson :

OLDI-PLIuS [in Ukrainian].

2. СТАТТЯ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Автори (транслітерація), рік в дужках, Назва статті в перекладі на англійську мову. Назва джерела в транслітерованому варіанті (чи назва джерела на англійській мові за умови наявності офіційного англомовного найменування журналу), вихідні дані з позначеннями (рік, випуск, сторінки), або тільки цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису), мова оригіналу в квадратних дужках ([in Ukrainian] чи ([in Russian]).

ЛІТЕРАТУРА (ДСТУ 8302:2015)

 

Прізвище та ініціали авторів. Назва статті.Назва періодичного видання. Рік. Номер. Сторінка(и).

REFERENCES (APA-style)

Прізвище, ініціали автора (-ів). (Рік). Назва статті англійською мовою. Назва періодичного

видання транслітерована (або англійською мовою), Том (Випуск), Сторінки [мова тексту]

Один автор

Стаття в журналі

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня.

Стратегічні пріоритети. 2009. №5 (8). С. 10–20.

Monastyrs'kyj, H.L. (2009). Management's modernization paradigm of economic development

of local communities base line. Stratehichni priorytety, 5 (8), 10-20 [in Ukrainian].

Стаття в збірнику

додатково вказується тип видання, місто тип видання, місто та назва видавництва не та назва видавництва вказуються

Наумов О.Г. Чинники формування інвестиційного

клімату. Економічні інновації: науковий збірник. Харків, 2015. Вип. 52. С. 170–177.

Naumov, О. G. (2015). Determinants of

investment climate. Ekonomichni innovatsiyi, 52, 170–177 [in Ukrainian].

Від трьох до семи авторів (наступні автори позначаються «et al.»)

Коваль В.В., Башинська М.І., Лайко О.І., Чехович З.В. Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий

журнал. 2015. № 5-6 (82-83). С.105–115.

Koval, V.V., Bashynska, M.I., Layko, O.I., & Chekhovych Z.V. (2015). Conceptual basis for determining the effectiveness of th investment activity. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy,

pravo, 5-6 (82-83), 105-115 [in Ukrainian].

Стаття, що має цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier)

(якщо стаття має DOI, то він вказується обов’язково)

Стеценко Н. А. Основні підходи до оцінки ефективності виконання бюджетних програм в Україні. Modern Economics. 2018. № 11 (2018). С.

148–153. https://doi.org/10.31521/modecon.V11(2018)-

24.

Stetsenko, N. A. (2018). Main approaches to assessing the effectiveness of the implementation of budget programs in Ukraine. Modern Economics, 11 (2018), 148-153 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.31521/modecon.V11(2018)-24.

Електронний ресурс

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня. Стратегічні пріоритети.2009. №5 (8). С. 10–20.

URL: http://ejournal.com.ua/2009-4/7.pdf.

Monastyrs'kyj, H.L. (2009). Management's modernization paradigm of economic development of local communities base line. Stratehichni priorytety, 5(8). Retrieved from:

http://ejournal.com.ua/2009-4/7.pdf [in Ukrainian]

Матеріали (тези доповідей) конференції (симпозіуму, з'їзду, семінару)

Волчков О.Є. Управління економічним розвитком підприємств. Стратегічні пріоритети розвитку держави: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Одеса, 28 жовтня 2014 р.). Одеса: Астропринт, 2014. С. 47–49.

Volchkov, O.Ye. (2014). Management of economic development of enterprises. Stratehichni priorytety rozvytku derzhavy: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (pp. 47-49). Odessa: Astroprint [in

Ukrainian].

Стаття з газети

Їжак О. Вільна головоломка. Дзеркало тижня.

2019. 19 лютого. URL: https://dt.ua.

Yizhak O. (2019, February 19). Free puzzle game.

Dzerkalo tyzhnia. Retrieved from https://dt.ua [in Ukrainian].

Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи.

Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5.

Koval, L. (2017, November 1). Pros and cons of

remote work]. Uriadovyi kurier. (205). рр. 5 [in Ukrainian].

 

3. АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ДИСЕРТАЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА (ДСТУ8302:2015)

 

Прізвище та ініціали. Назва матеріалу: тип матеріалу: спеціальність. Місто, рік.

Сторінки.

REFERENCES (APA-style)

Прізвище, ініціали (Рік). Назва матеріалу англійською мовою. (тип матеріалу англійською мовою). Назва установи, місто,

країна англійською мовою [мова тексту]

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Наумов О.В. Розвиток інвестиційного клімату: автореф. дис. … канд. економ. наук:08.00.03. Одеса, 2013.26 с.

Naumov, О. G. (2013). Determinants of investment climate. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa: ONTU [in

Ukrainian].

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук

Волчков О.Є. Стратегічне планування на

підприємствах: дис. … доктора економ. наук: 08.00.04.Одеса, 2011. 426 с.

Volchkov, O.Ye. (2011). Strategic planning of

enterprises. Doctor’s thesis. Odessa: ONTU [in Ukrainian].

 

4. ЗАКОНОДАВЧІ, НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СТАНДАРТИ

ЛІТЕРАТУРА (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

REFERENCES (APA-style)

Законодавчі та нормативні документи

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160- IV.Відомості Верховної Ради України.2004.

№ 9. Ст. 79.

Law of Ukraine on the principles of state regulatory policy in the field of economic activity № 1160-IV. (2003, September 11).

Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 9, 79 [in Ukrainian].

Господарський кодекс України: за станом на

16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР).2003.С. 192

Commercial Code Ukraine. (2003, January 16).

Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Демографічний щорічник «Населення України за 2017 рік». / відп. за вип. М. Б. Тімоніна. Київ: Державна служба статистики України. 2018. 138 с. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2 018/zb/11/zb_dy_2017.pdf.

Timonina, М. В. (Eds.).(2018). Demographic Yearbook «Population of Ukraine 2017». Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2 018/zb/11/zb_dy_2017.pdf [in Ukrainian].

Стандарти

ДСТУ ISO 9001-2001.Системи управління якістю. Вимоги. [Чинний від 2001-06-27]. Київ: Держстандарт України, 2001. 25 с.

(Національні стандарти України).

Quality Management Systems. Requirements. (2001). DSTU ISO 9001-2001 from 27th June

2001. Kyiv: Derzhstandart Ukraine [in

Ukrainian].

 

Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжн. конф. (симпозіуму, з’їзду,

семінару)

Proceedingsofthe 3rdInternationalConference

(Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-UkrainianConference

Матеріали V Міжнародної науково-практичної

конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian

ScientificandPracticalConference

Дис.... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис..... д-ранаук

Doctor’s thesis

Автореф. дис..... канд. наук

Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис..... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

Вип.

issue

Cтаття = Ст.

article

У книзі: = В кн.:

in

Том = Т.

Vol.

Серія = Сер.

ser.

Частина = Ч.

part

Гл.

сh.

та ін.

еtal.

Без року публікації = б.р.

Nodate = n.d.

Без місцяпублікації = б.м.

N.p.

Спец. випуск (розділ)

special issue (section)