Про журнал

Видання журналу було започатковано в 2011 р. з назвою «Актуальні питання інноваційного розвитку». Зареєстровано ВАК України як наукове фахове видання з юридичних наук (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 17451-6201Р від 19.01.2011 р.).

У 2013 р. у зв’язку зі зміною назви науково-практичний журнал перереєстровано в Міністерстві юстиції України з назвою «Право та інновації» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 20353-10153 ПР від 05.11.2013 р.) та поновлено у Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 р. № 409).

У 2015 р. у зв’язку зі зміною сфери розповсюдження науково-практичний журнал перереєстровано в Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21739-11639 ПР від 24.11.2015 р.).

Місія науково-практичного журналу "Право та інновації" полягає у висвітленні та дослідженні граней, аспектів та парадигм сучасного інноваційного простору з метою розробки і вдосконалення механізмів правового регулювання впровадження інновацій у різні сфери соціального та економічного буття; наданні авторам рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення у світовому науковому просторі.

Метою журналу є створення умов спеціалізованої платформи авторам для висвітлення результатів своїх досліджень різних аспектів інноваційного розвитку та усебічних суспільних факторів, які впливають на інноваційні системи, а також обміну науково-практичним досвідом.

Наукові напрями: правові та інноваційні проблеми в юридичних науках, у тому числі в цивільному, господарському, трудовому, фінансовому, адміністративному, кримінальному, міжнародному та в інших галузях права, а також економічній, соціологічній науках тощо.

Основною концепцією журналу "Право та інновації" є забезпечення та стимулювання розвитку вітчизняної правової науки за допомогою висвітлення широкого кола доктринальних та практичних аспектів в сфері інноваційного розвитку та національної інноваційної системи.

Тематика статей охоплює собою галузь науки "12.00.00 – Юридичні науки" та "293 - Міжнародне право".

Мови видання:
· Українська
· Англійська.

Реєстраційні дані:
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21739-11639ПР від 24.11.2015

Наказом Міністерства освіти і науки України 17 березня 2020 р. № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань категорії Б.

Бази даних в яких присутнє видання:


ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)


Міжнародна наукометрична база даних: Academic Research Index – ResearchBib (Японія).


Наукова база даних польського Міністерства науки та вищої освіти: Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща).


«Право та інновації» входить до: Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія).


У липні 2014 журнал внесено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща). В цій міжнародній базі індексації журналів IC Journals Master List містяться більш 13000 наукових журналів з усього світу.

Профілі журналу у:
· Бібліотека Вернадського
· Index Copernicus (ICV 2022 = 75.76)
· Google Scholar (h-index: 13)

Додаткова інформація:

ISSN 2518-1718 (Online)
ISSN 2311-4894 (Print)
УДК 340:001.895
ББК 67
П-68

Видається чотири рази на рік.

Головний редактор:
Кузніченко С.О.
доктор юридичних наук, професор.

Виконавчий редактор:
Кохан Вероніка Павлівна
кандидат юридичних наук, старший дослідник, в.о. завідувача наукового відділу НДІ Правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.
E-mail: editor@pti.org.ua

Інтернет верстка та оформлення:
Чуприна М. В.

Засновник та видавець:
НДІ Правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Адреса редакційної колегії:
м. Харків, вул. Чернишевська, 80
тел.: +380 (57) 700-06-64
E-mail: editor@pti.org.ua

*Відповідальність за зміст статей покладається на авторів.