Договір про нерозповсюдження ядерної зброї в аспекті сучасних проблем міжнародних відносин

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marina Okladnaya
Dmitriy Zal

Анотація

У статті з’ясовуються деякі особливості міжнародно-правового режиму нерозповсюдження ядерної зброї, окреслено супутні проблеми, пов’язані з категорією «виняткові обставини» на які посилається держава-учасник Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (далі – ДНЯЗ), як на підставу припинення своєї участі в Договорі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті

Посилання

1. Akhtamazyan, I. A. et al. (2002). Yadernoye nerasprostraneniye. (Vols 1-2). Vol 1. V. A. Orlova (Ed.). Moskva: PIPTsentr. URL: http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13468393370.pdf [in Russian].
2. Bann, Dzh., Timerbayev, R. Pravo vykhoda iz DNYaZ: mneniye dvukh uchastnikov peregovorov po vyrabotke dogovora. URL: http://www.pircenter.org/articles/1546-pravo-vyhoda-iz-dnyao-mnenie-dvuh-uchastnikovperegovorov-po-vyrabotke-dogovora [in Russian].
3. Bobro, D. H. (2016). Vysokozbahacheni yaderni materialy yak odna iz zahroz rezhymu nerozpovsiudzhennia. Problemy yadernoi bezpeky suchasnoho svitu i Ukraina [in Ukrainian].
4. Weitz R. Nuclear Dependency: Why Disarmament Talks Are Deadlocked. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/15/59411d9e9a79474e8ce4d33c [in Russian].
5. Dohovir pro nerozpovsiudzhennia yadernoi zbroi vid 1 lypnia 1968 roku OON; Dohovir, Mizhnarodnyi dokument vid 01.07.1968. (2004). Zibrannia chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy - Zіbrannya chinnikh mіzhnarodnikh dogovorіv - Collection of current international agreements of Ukraine, 4, Art. 1033 [in Ukrainian].
6. Durkalets Ya. Dogovoru o nerasprostranenii yadernogo oruzhiya pyatdesyat let: krizis srednego vozrasta. Vestnik NATO. 2018. URL: https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2018/06/29/dogovoru-o-nerasprostraneniiyadernogo-oruyoiya-pyat-desyat-let-krizis-srednegovozrasta/index.html [in Russian].
7. Iran anonsuvav pochatok zbahachennia uranu bez zhodnykh obmezhen. URL: https://www.dw.com/uk/irananonsuvav-pochatok-zbahachennia-uranu-bez-zhodnykh-obmezhen/a-49458547 [in Ukrainian].
8. Lossovskyi, I. Ye. (2016). Budapeshtski «harantii» Ukrainy yak faktor erozii. Problemy yadernoi bezpeky suchasnoho svitu i Ukraina [in Ukrainian].
9. Memorandum pro harantii bezpeky u zviazku z pryiednanniam Ukrainy do Dohovoru pro nerozpovsiudzhennia yadernoi zbroi Ukraina, Rosiiska Federatsiia, Velykobrytaniia [...]; Memorandum, Mizhnarodnyi dokument vid 05.12.1994. (2004). Zibrannia chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy - Collection of current international agreements of Ukraine, 4, Art. 1034 [in Ukrainian].
10. Mikhaylenko, E. B. (2017). Yadernyy mir: novyye vyzovy rezhimu yadernogo nerasprostraneniya. M-vo obrazovaniya i nauki Ros. Federatsii. Ural. feder. un-t. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/52556/1/978-5-7996-2225-1_2017.pdf [in Russian].
11. Ofitsialnyy otchet Generalnoy Assamblei OON. 34 plenarnoye zasedaniye ot 9 noyabrya 2018 goda. Doklad MAGATE. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/73/PV.34 [in Russian].
12. Slovnik ukraїnskoї movi. (Vols 1-11); Vol. 1. (1970). P. 444. URL: http://sum.in.ua/s/vynjatkovyj [in Russian].
13. U MAGATE zayavili pro vіdnovlennya zbagachennya uranu na pіdzemnomu zavodі v Іranі. URL: https://tsn.ua/svit/u-magate-zayavili-pro-vidnovlennya-zbagachennya-uranu-na-pidzemnomu-zavodi-v-irani-1441473.html [in Russian].
14. Uslysta, Yu. A. (2016). Vykorystannia yadernoi zbroi: iliuziia myru. Zbirnyk naukovykh studentskykh prats – Collection of scientific student works, 148-155 [in Ukrainian].
15. Ustav MAGATE. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/statute_rus.pdf [in Russian].