Правовий статус учасників національної інноваційної системи, які створюють лікарські засоби

Автор(и)

  • Станіслав Васильєв кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-1(33)-3

Ключові слова:

лікарський засіб, інноваційна система, правовий статус

Анотація

Наукове дослідження присвячено визначенню правового статусу учасників національної інноваційної системи, які створюють лікарські засоби. Досліджено правовий статус наукових установ, закладів вищої освіти та виробничих підприємств, які здійснюють розробку нових лікарських засобів. Організаційно-правовою формою розробників лікарських засобів є підприємства, установи та господарські товариства. Запропоновано визначення «інноваційної фармацевтичної організації» та «розробника лікарських засобів». Визначено ключові ознаки інноваційності фармацевтичної організації.

Посилання

Glіbko S. V.. Georgіyevskiy Yu. V. (2018). Uchasnyky natsіonalnoyi іnnovatsіynoyi systemy : іnstitutsіynofunktsіonalniy analіz v pravі : monografіya. Kharkіv: Pravo. [in Ukrainian].

Voronina I. S. (2015). Pravova kharakterystyka innovatsiinykh likarskykh zasobiv. Pravo ta innovatsii - Law and Innovations, 2 (10), 49–54 [in Ukrainian].

Derzhavni pidpryiemstva, shcho nalezhat do sfery upravlinnia Derzhavnoi sluzhby likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy. Derzhavna sluzhba likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy. URL: https://www.dls.gov.ua [in Ukrainian].

Zavadska A. T. (2019). Shchodo spetsifіki funktsіonuvannya ta pіdtrimki na regіonalnomu rіvnі іnnovatsіynikh struktur natsіonalnoї іnnovatsіynoї sistemi v Ukraїnі. Pravo ta іnnovatsіyne suspіlstvo – Law and innovative society, № 2 (13), 40–45 [in Ukrainian].

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia : Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. № 2801-ХІІ. (1993). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 4, art. 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text [in Ukrainian].

Pashkov V. M. (2013). Innovatsiina skladova rynku likarskykh zasobiv: problemy hospodarsko-pravovoho zabezpechennia. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk – Bulletin of the National Academy of Legal Sciences, 3, 204–213 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 chervnia 2009 r. № 680-r. (2009). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine, 47. art. 1593. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva likarskykh zasobiv, optovoi ta rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy, importu likarskykh zasobiv (krim aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv) : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 lystopada 2016 roku № 929. (2016). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine, 99, art. 3217. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro likarski zasoby : Zakon Ukrainy vid 04.04.1996 r. № 123/96-VR. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 22, art. 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 r. # 848-VII. (2016). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 3, art. 25. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia pereliku naukovykh ustanov, yaki vkhodiat do skladu Natsionalnoi akademii medychnykh nauk Ukrainy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 serpnia 2020 roku № 713. (2020). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine, 67, art. 2169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01 lypnia 2014 roku № 1556-VII. (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 37–38, art. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Pro innovatsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 04.07.2002 r. № 40-IV. (2002). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 36, art. 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Reiestr subiektiv osvitnoi diialnosti. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. URL: https://registry.edbo.gov.ua/opendata/licenses-specialities/ [in Ukrainian].

Reiestr diiuchykh litsenzii na vyrobnytstvo likarskykh zasobiv. Derzhavna sluzhba likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy. URL: http://pub-mex.dls.gov.ua/PrcLicense/PrcLicenseList.aspx [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 40, art. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian].

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті