Адаптація послуг банків в Україні до вимог ЄС

Автор(и)

  • Сергій Глібко кандидат юридичних наук, доцент, директор НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0003-3398-9276

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-18

Ключові слова:

банківські послуги, банківська діяльність, Індустрія 4.0, фінансові послуги, acquis communautaire

Анотація

Основною метою наукової статті є визначення сутності банківських послуг на підставі аналізу вітчизняного законодавства, а також права ЄС та окремих європейських країн (на прикладі Республіки Польщі). Розглянуто існуючий поділ банківських послуг на три групи у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Для виконання поставленої мети в статті досліджено напрямки державної політики та правового регулювання здійснення банківської діяльності. Визначено цілі та окремі інструменти (засоби, методи тощо) такого правового регулювання банківської діяльності.

Для подальшого розгляду цього питання проведено порівняльний аналіз положень національного законодавства із положеннями Директиви 2013/36/ЄС. В якості прикладу нормативно-правового регулювання окремих європейських країн досліджено Закон Республіки Польща «Pravo Bankowe». Відзначено фактичний дуалізм регулювання банківської діяльності у зв’язку зі здійсненням банками, як мінімум, двох самостійних функцій. Окремо досліджено природу банківських операцій у відповідності до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. Висловлено тезу про відповідність національної законодавчої термінології та змісту історичній практиці та зручності здійснення операцій. Але також відмічено незакінчений характер уніфікації операцій на ринках фінансових послуг.

На підставі викладеного зроблені висновки про проблемність визначення термінів та змісту правовідносин при проведенні банківських операцій. Звернено увагу, що законодавство України потребує врахування сучасних вимог щодо узгодження банківського регулювання та економічного розвитку економіки з переходом до її цифровізації та до механізмів Індустрії 4.0.

Посилання

Vnukova, N. M. & Hlibko, S. V. (Eds.). (2020). Modern economic and legal risk-oriented means of regulating the development of the financial services market. Kharkiv : NDI PZIR NAPrN Ukrainy. Retrieved from: https://ndipzir.org.ua/archives/7005 [in Ukrainian].

Law of Ukraine “On Banks and Banking”, No 2121-III (2000, December 7). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text [in Ukrainian].

Consolidated text: Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 “On access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions”, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 “On prudential requirements for credit institutions and investment firms” and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32013R0575

Sikorski, G. (2015). Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa, p. 27 [in Polish].

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, No. 1678-VII (2014, September 6). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].

On ratification of the Protocol on Ukraine's accession to the World Trade Organization: Law of Ukraine from, No. 250-VI (2008, April 10). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-17#Text [in Ukrainian].

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939. Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971400939 [in Polish].

“On the System of Currency Regulation and Currency Control”: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine, № 15-93 (1993, February 19). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-93#Text [in Ukrainian].

“Regulations on the procedure for granting foreign banks of general licenses to banks and branches of foreign banks for currency transactions”. Resolution of the Board of the National Baku of Ukraine, № 281 (2011, August 15). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-11#Text [in Ukrainian].

“On Approval of the Regulation on Currency Supervision”: Resolution of the National Bank of Ukraine, № 13 (2019, January 3). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text [in Ukrainian].

“On approval of the procedure for issuing, suspension and revocation of a license for conducting professional activity in the capital markets”: Decision of the NCSSMC, № 982 (2021, October 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1563-21#n10 [in Ukrainian].

On the implementation of the Law of Ukraine On Payment Services. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/payments/law-payment-services [in Ukrainian].

On approval of the Regulations on the application of the National Bank of Ukraine standard instruments of regulation of liquidity of the banking system: Resolution of the National Bank of Ukraine, № 615 (2005, September 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15#Text [in Ukrainian].

On approval of the Regulations on conducting depository and clearing activities and ensuring the implementation of securities transactions by the National Bank of Ukraine: Resolution of the National Bank of Ukraine, № 140 (2017, December 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0140500-17#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine “On the Depository System of Ukraine”, № 5178-VI (2012, June 6). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text [in Ukrainian].

Voitko, S. V. & Hafarova, L. M. (2020). Features of Blockchain Creation and Development in Industry 4.0. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, 26, 33–37. Retrieved from: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/225604 [in Ukrainian].

Savchenko, M. & Neholiuk, Yu. (2021). Democratization of the banking system in conditions of development of digital technologies. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 1 (68), 103–111. Retrieved from: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/68/940.pdf [in Ukrainian].

Strategy of the National Bank of Ukraine by 2025. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_NBU_2021-2022.pdf?v=4 [in Ukrainian].

National Economic Strategy for the period up to 2030: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 179 (2021, March 3). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті