Окремі аспекти договірно-правового регулювання в умовах діджиталізації економіки

Автор(и)

  • Вікторія Мілаш докторка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0001-5980-8184

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-1

Ключові слова:

електронний правочин, електронний договір, електронний документ, електронна оферта, електронний акцепт, електронна комерція

Анотація

Наукова робота присвячена важливим аспектам договірно-правового регулювання господарських операцій в контексті процесів діджиталізації. Стаття є оглядовою, її метою визначено висвітлення та аналіз проблемних питань правового забезпечення електронно-договірної взаємодії учасників господарського обороту. Авторкою зазначається про відсутність уніфікованого підходу щодо оптимальної трансформації усталених засад договірного права відносно електронних договорів. Особливу увагу приділено порядку укладення електронних договорів за участю суб’єктів господарювання та змістовому наповненню поняття «електронна форма договору». На основі аналізу наукових поглядів та чинного законодавства України досліджено підходи щодо правової природи електронних оферти та акцепту, а також процедурних аспектів їх здійснення. Висвітлено наявні законодавчі дисфункції в частині регламентації означених питань та сформульовано окремі пропозиції щодо їх усунення. Окрему увагу зосереджено на неможливості застосування загальних правил щодо порядку відкликання оферти у випадку, якщо останню утілено у електронному повідомленні, а також відсутності спеціальних законодавчих правил щодо цього. Порушено питання виникнення права власності у набувачів віртуальних активів за електронними договорами, та наголошено на потребі здійснення необхідних кроків для набуття чинності ЗУ «Про віртуальні активи». У статті зроблено висновок, що домовленість сторін укласти договір за допомогою інформаційно-комунікаційних систем не є достатньою підставою вважати його укладеним у письмовій формі. Зазначено, що визнання електронної форми договору різновидом письмової, не відповідає європейському підходу, відповідно до якого тільки кваліфіковане електронне волевиявлення прирівнюється до письмової форми. Підкреслено необхідність узгодження відповідних положень ЦК України, ГК України, ЗУ «Про електронну комерцію», ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» та ін., в частині змістовного наповнення та співвідношення таких понять як «електронна форма правочину», «електронний правочин», «електронна форма договору», «електронний договір», «електронний документ», «електронна форма надання інформації» тощо. Авторкою зазначається, що забезпечення варіативності порядку укладення та способів підписання електронних договорів об’єктивно потребує комплексного регулювання договірних відносин у сфері електронної комерції за допомогою різного рівня джерел. Проте відносно договірних правочинів, на які не поширює дію ЗУ «Про електронну комерцію», неприпустимим є регулювання процедурних аспектів їх вчинення безпосередньо сторонами, шляхом укладання угод про порядок (технологію) електронно-договірної взаємодії, доступ до електронних документів, застосування електронних агентів, використання аналогів власноручних підписів тощо.

Посилання

Karnaukh, V. (2017). Some aspects of dynamics of pre -contractual relationships. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 8, 26–31 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On Electronic Commerce, No. 675-VIII. (2015, September 3). Retrieved from: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/675-19#Text [in Ukrainian].

Civil Code of Ukraine, No. 435-IV (2003, January 16). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515#Text [in Ukrainian].

UN Sefact Recommendation No. 31 «Electronic Trade Agreement» adopted by the Center for Simplifying Trade and Electronic Business Procedures. Retrieved from: http://singlewindow.org/docs/185?lang=ukr [in Ukrainian].

Law of Ukraine On Electronic Documents and Electronic Document Management, No. 851-IV (2003, May 22). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text [in Ukrainian].

On the system of electronic signatures used within the community: Directive of the European Parliament and the Council. (1999). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_240#Text [in Ukrainian].

On e-commerce: a typical UNCITRAL law (1996). Retrieved from: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/ v1504119_ebook.pdf [in Ukrainian].

Katynska, L.R. (2017). Electronic transaction form (comparative analysis of legal regulation in Ukraine and Poland). Candidate’s thesis. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

On foreign economic activity: Law of Ukraine of April 16, 1991 No. 959-XII. Retrieved from: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/959-12#Text [in Ukrainian].

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Retrieved from: https://www.law.kuleuven.be/ personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf

Zmykalo, O.I. (2021). The concept and essence of electronic transactions under civil law of Ukraine.Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu,. Series: Law. Vol 66. P. 81–87 [in Ukrainian].

On the use of electronic messages in international treaties: UN Convention. 2005. Retrieved from: https://ips.ligazakon. net/document/view/mu05226?ed=2005_11_23 [in Ukrainian].

Filatova, N.Yu. (2017). Regulating the peculiarities of the conclusion of electronic contracts: comparative legal analysis. Problemy zakonnosti, 139, 63–77. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.114079 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On the procedure for conducting a concession competition and competitive dialogue in the electronic trading system, No. 909 (2021, August 20). Retrieved from: https://zakonradagov-ua.translate.goog/laws/show/909-2021-%D0%BF?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_ pto=op,sc#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On virtual assets:, No. 2074-IX (2022, February 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2074-20#Text [in Ukrainian].

Опубліковано

2024-04-15

Номер

Розділ

Статті