ІНСТИТУЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ (СПОРІВ)

Автор(и)

  • М. О. Рішняк здобувач НДІ державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України, трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення

DOI:

https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-27-3-104

Ключові слова:

громадянське суспільство, інституції громадянського суспільства, громадські організації, механізм вирішення соціальних конфліктів, посередництво, інститути держави, примирення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інституцій громадянського суспільства в аспект вирішення соціальних конфліктів. Встановлено їх особливості та природу, місце і призначення в суспільстві, вплив на соціально-правове становище індивідів. Виявлено, що стабільність і сталий розвиток суспільства, стан забезпечення прав і свобод людини і громадянина залежать від рівня соціальної і правової активності індивідів, здатності їх організацій своєчасно і ефективно регулювати конфлікти. Встановлено, що інституції є посередником між громадянами і державою, взаємодіють з інститутами держави та є ключовим елементом автономного механізму саморегулювання, вирішення конфліктів. Визначено, що найбільш оптимальним у вирішенні конфліктів є поєднання громадського саморегулювання із сприянням інститутів держави. Встановлено критерії участі інституцій у вирішенні соціальних конфліктів.

Посилання

Todika Yu. N.. Suprunyuk E. V. (1997) Konstitutsiya Ukrainy – osnova stabilnosti konstitutsionnogo stroya i reformirovaniya obshchestva. / otv. red. Tsvik M. V. Simferopol [in Russian]

Burlai Ye. (2012). Konflikt i pravo. Filosofiia prava i zahalna teoriia prava: naukovyi zhurnal. No 1 [in Ukrainian]

Bessonova M., Biriukov O., Bondarchuk S. et al. Osnovy demokratii: navch. posibnyk dlia studentiv vyshch. navch. zakladiv. A. Kolodii (Ed.). Kyiv: vyd-vo «AB» [in Ukrainian]

Istoriia vchen pro derzhavu i pravo: khrestomatiia dlia yuryd. vyshch. navch. zakl. i f-tiv (2009). / avt. uklad. H. H. Demydenko; O. V. Petryshyn (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]

Tokvil de A. Demokratiya v Amerike. Kniga pervaya. Tekst proizvedeniya ispolzuyetsya v nauchnykh. uchebnykh i kulturnykh tselyakh URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Tokville.Democracy.1.pdf [in Russian]

Tsvik M.V., Petryshyn O.V., Avramenko L.V. ta in. (2010). Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]

Berman G. Zapadnaya traditsiya prava: epokha formirovaniya. (1998). Moskva: Izd-vo MGU: NORMA [in Russian]

Tuhan – Baranovskyi M. I. (1994). Politychna ekonomiia. Kurs populiarnyi. Kyiv: «Naukova dumka» [in Ukrainian]

Anners E. (1996). Istoriya evropeyskogo prava. Moskva: Nauka [in Russian]

Pro poriadok vyrishennia kolektyvnykh trudovykh sporiv (konfliktiv): Zakon Ukrainy vid 03.03.1998 r., #137/98-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine. 1998. #34. St. 227 [in Ukrainian]

Dariabehi M., Dembovski H., Hersh K.-D. (1993). Skladovi demokratii. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

Pasko Ya. I. (2008). Sotsialna derzhava i hromadianske suspilstvo: spivpratsia versus protystoiannia. Monohrafiia. Kyiv: PARAPAN [in Ukrainian]

Biuleten natsionalnoi sluzhby poserednytstva i prymyrennia Vol. 8(50)/2005 [in Ukrainian]

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r., #254/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy–Supreme Council of Ukraine. 1996. #30. St. 141 [in Ukrainian]

Pro sotsialnyi dialoh v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 23.12.2010 r., #2862 VI-VR. Holos Ukrainy – Voice of Ukraine. 2011. No 8 [in Ukrainian]

Pro hromadski obiednannia: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 r., #4572-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 [in Ukrainian]

Konstytutsiia Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar. (2003). Tatsii V. Ya., Bytiak Yu. P., Hroshevoi Yu. M. et al. (Ed.) Kharkiv: Vydavnytstvo «Pravo»; Kyiv: Kontsern «Vydavnychyi Dim «In Yure» [in Ukrainian]

Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: (Vols. 1-20); Vol. 3: Zahalna teoriia prava. (2017). Petryshyn O.V. (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]

Pro profesiini spilky, yikh prava ta harantii diialnosti: Zakon Ukrainy vid 15.09.1999 # 1045-KhIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine. 1999. # 45, st. 397 [in Ukrainian]

Tatsii V. Ya., Todyka Yu.M., Danylian O.H. ta in. (2003). Konstytutsiino-pravovi zasady stanovlennia ukrainskoi derzhavnosti / V. Ya., Todyka Yu.M. (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]

Derzhava i pravo suverennoi Ukrainy: problemy teorii i praktyky: materialy naukovoi konferentsii do 20-yi richnytsi nezalezhnosti Ukrainy (Kyiv, 21 chervnia 2011 r.) / Shemshuchenko Yu. S. (Ed.). Kyiv: Vydavnytstvo «Yurydychna dumka» [in Ukrainian]

Skyba V. Y., Horbatenko V. P., Turenko V. V. (1996). Vstup do politolohii: Ekskurs v istoriiu pravnycho-politychnoi dumky. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

Onishchenko N. M. (2014). Do pytannia pro pravovu aktyvnist yak oznaku hromadianskoho suspilstva. Hromadskopolitychnyi i teoretychnyi zhurnal Verkhovnoi Rady Ukrainy «Viche» – Social and Political and Theoretical Journal of the Verkhovna Rada of Ukraine “Viche”, 17 (373) [in Ukrainian]

Parkhomenko N. (2014). Rol hromadianskoho suspilstva u zakhysti prav i svobod liudyny i hromadianyna. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 4 [in Ukrainian]

Kudriachenko A. (2015). Zasadnychi demokratychni tsinnosti ta yikh vplyv na rozbudovu hromadianskoho suspilstva v krainakh Yevropy. Hromadsko-politychnyi i teoretychnyi zhurnal Verkhovnoi Rady Ukrainy «Viche» – Social and Political and Theoretical Journal of the Verkhovna Rada of Ukraine “Viche”, 2 (382) [in Ukrainian]

Kelzen Hans. (2013). Pro sutnist i tsinnist demokratii. Kharkiv: VNTL – Klasyka, PP «Yunisoft» [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті