ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

Автор(и)

  • В. Б. Бутенко здобувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, перший заступник керівника Луганської місцевої прокуратури № 2 Луганської області

DOI:

https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-27-3-118

Ключові слова:

запобіжні заходи, підстави запобіжних заходів, заходи забезпечення кримінального провадження, досудове розслідування, судове провадження

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття та підстав обрання запобіжних заходів. У статті проаналізовано низку проблемних питань щодо поняття та підстав запобіжних заходів згідно з Кримінальним процесуальним кодексом (далі – КПК України). Виокремлено підходи щодо вивчення підстав обрання запобіжних заходів.

Посилання

Zahalna deklaratsiia prav liudyny. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 [in Ukrainian]

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. URL: http://sum.in.ua/s/sutnistj. [in Ukrainian]

Farynnyk V.I. (2012). Osoblyvosti zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv u kryminalnomu provadzhenni. Yurydychnyi visnyk Ukrainy – Legal Bulletin of Ukraine, 38, 4 [in Ukrainian]

Bondiuk A. (2017). Praktyka vyrishennia pytannia pro zastosuvannia zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia v rozrizi protsesualnoi funktsii slidchoho suddi. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, Economy and Law, 2, 265-268 [in Ukrainian]

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Nechyporuk i Yonkalo proty Ukrainy» vid 21 kvitnia 2011 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_683 [in Ukrainian]

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Miurrei proty Spoluchenoho Korolivstva» vid 28 zhovtnia 1994 r. # 300-A. URL: http://litigation.by/files/echr/ECHR_ Murray_v_Royaume_Uni_28_10_1994.pdf [in Ukrainian]

Pohoretskyi M.A. (2007). Obgruntuvannia rishen pro zastosuvannia prymusovykh zakhodiv u kryminalnykh spravakh pro orhanizovanu zlochynnist. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) - Fight Against Organized Crime and Corruption (Theory and Practice). Vol. 15. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2007_15_1.pdf2007 [in Ukrainian]

Derevianko M.I. (2015). Pidstavy zastosuvannia zapobizhnoho zakhodu u vyhliadi trymannia pid vartoiu. Visnyk kryminalnoho sudochynstva – Bulletin of Criminal Proceedings, 3, 49-55 [in Ukrainian]

Ahakerimov O.N. (2015). Pidstavy obrannia yak zapobizhnykh zakhodiv vzahali, tak i domashnoho areshtu zokrema, v svitli suchasnoho vitchyznianoho kryminalnoho provadzhennia. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Yurydychni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Legal Sciences Series, 3, 56-61 [in Ukrainian]

Ovchinnikov Yu.G. (2006). Domashniy arest kak mera presecheniya v ugolovnom protsesse. Candidate’s thesis. Moskva [in Russian]

Efimichev S.P. (1987). Ugolovno-protsessualnoye prinuzhdeniye i mesto mer presecheniya v reshenii zadach predvaritelnogo rassledovaniya. Ugolovno- protsessualnoye prinuzhdeniye i otvetstvennost. ikh mesto v reshenii zadach predvaritelnogo rassledovaniya: Sb. nauch. tr. Redkol: S.P. Efimichev (otv.red.) i dr. Volgograd [in Russian]

Davydov P.M. (1953). Mery presecheniya v sovetskom ugolovnom protsesse. Extended abstract of candidate’s thesis. Leningrad [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті