СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І. В. Подрез-Ряполова науковий співробітник, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-8802-1441

DOI:

https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-28-4-15

Ключові слова:

регіональна інноваційна політика, національна інноваційна система, інноваційна інфраструктура, стратегія

Анотація

У статті розглядаються особливості реалізації регіональної інноваційної політики. Визначається основна мета регіональної інноваційної політики - створення умов для формування ефективної інноваційної інфраструктури, посилення конкурентоспроможності регіональних виробництв, підтримка на території регіону позитивних умов для поліпшення соціально-економічних показників регіону. Аналізуються пріоритетні завдання регіональної інноваційної політики та проблеми при її реалізації.

Посилання

Tretiak V.V., Dronova N.V. Problemy formuvannia ta napriamky realizatsii rehionalnoi innovatsiinoi polityky. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45418/36-Tretryak.pdf?sequence [in Ukrainian]

Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku (Heietsy V. M. Ed.) (2003) Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

Hlibko S.V. (2017) Pravove rehuliuvannia diialnosti naukovoho parku yak subiekta natsionalnoi innovatsiinoi systemy. Pravo ta innovatsii – Law and Innovations, 4 (20), 15–27 [in Ukrainian]

Rozghon O. V. (2019) Predmet dohovoru pro peredachu nou-khau yak vydu dohovoru u sferi transferu tekhnolohii. Pravo ta innovatsii – Law and Innovations, 2, 29–34 [in Ukrainian]

Strizhkova A. V. (2017) Pravove rehuliuvannia v YeS pokhidnykh vid Grid innovatsiinykh tekhnolohii. Pravo ta innovatsii – Law and Innovations, 1(17), 34–40 [in Ukrainian]

Nakonechna T. Yu. (2010) Rehionalna innovatsiina polityka yak faktor zrostannia natsionalnoi ekonomiky. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti – Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, Vol. 1, 67–72 [in Ukrainian]

Zhykhor O.B. (2008) Teoretychni osnovy formuvannia innovatsiinoi polityky rozvytku rehioniv. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy – Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, Lviv: NLTUU. Vyp. 18.7, 284–288 [in Ukrainian]

Papp V. (2007) Priorytetni napriamy formuvannia rehionalnoi innovatsiino-investytsiinoi polityky. Ekonomist – Economist, 9, 40–42 [in Ukrainian]

Uzunov V. V. Suchasni priorytety realizatsii rehionalnoi innovatsiinoi polityky. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=3076&i=26 [in Ukrainian]

Rehionalna polityka infrastrukturnoho zabezpechennia innovatsiinykh protsesiv: obgruntuvannia vyboru. (2012) Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini - Formation of market relations in Ukraine, 3, 164–171 [in Ukrainian]

Lutskiv O.M. Rehionalna innovatsiina polityka: osoblyvosti formuvannia ta problemy realizatsii. URL: http://re.gov.ua/re201502/re201502_153_LutskivOM.pdf [in Ukrainian]

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 lypnia 2019 r. # 526-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 [in Ukrainian]

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 r. # 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF [in Ukrainian]

Soloviov V. P., Koreniako H. I., Holovatiuk V. M. (2008) Innovatsiinyi rozvytok rehioniv: pytannia teorii ta praktyky. Kyiv : Feniks [in Ukrainian]

Poroshyna O.O. (2009) Kontseptualnye osnovy formyrovanyia stratehyy rehyonalnoi ynnovatsyonnoi polytyky, Naukovyi visnyk ChDIEU – Scientific Bulletin of the ChSEU, 1 (2), 198–210 [in Russian].

Kindzerskyi Yu.V., Yakubovskyi M.M, Halytsia I.O. et all. (2009) Potentsial natsionalnoi promyslovosti: tsili ta mekhanizmy efektyvnoho rozvytku / (Kindzerskii Yu.V Ed.); NAN Ukrainy. In-t ekon. ta prohnozuvannia Kyiv [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті