ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • І. В. Борисов кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-3055-013X

DOI:

https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-28-4-27

Ключові слова:

форма підприємництва, господарюючий суб’єкт, юридична особа, організаційно-правова форма, фермерське господарство, товариство з обмеженою відповідальністю

Анотація

Автором аналізується сутність форм підприємництва у співвідношенні з організаційно-правовими формами господарюючих суб’єктів. Розглянуто проблему вибору оптимальної організаційно-правової форми функціонування господарюючих суб’єктів на прикладі окремих сфер підприємницької діяльності та проведений аналіз цих форм.

Посилання

Kochyn V. V. (2018) «Anatomiia» ta «fiziolohiia» yurydychnoi osoby pryvatnoho prava: problemy doktryny ta zakonodavstva. Korporatyvne pravo Ukrainy ta krain Yevropeiskoho Soiuzu: novely zakonodavstva: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (5–6 zhovtnia 2018 r., m. Ivano-Frankivsk) – Corporate Law of Ukraine and European Union Countries: Legislation Updated: Collection of Scientific Papers on the Materials of XVI International Scientific and Practical Conference (October 5-6, 2018, Ivano-Frankivsk) / NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy; za red. d-ra yuryd. nauk, akad. NAPrN Ukrainy V. V. Lutsia. Ivano-Frankivsk..85–89 [in Ukrainian]

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (n. 1) 18 [in English]

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia korporatyvnoho upravlinnia yurydychnykh osib, aktsionerom (zasnovnykom, uchasnykom) yakykh ye derzhava: vid 30.05.2018 r. No 6428-d. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6428-%D0%B4&skl=9 [in Ukrainian]

Poiedynok V. (2018) Okremi problemy pravovoho stanovyshcha subiektiv hospodariuvannia derzhavnoho sektora ekonomiky. Pravo Ukrainy – Law of Ulraine. 6. 57–70 [in Ukrainian]

Pro hospodarski tovarystva: Zakon Ukrainy vid 19.09.1991 r. # 1576-ХII. (1991) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine. # 49. St. 682 [in Ukrainian]

Pro tovarystva z obmezhenoiu i dodatkovoiu vidpovidalnistiu: Zakon Ukrainy vid 06.02.2018 r. # 2275-VIII. (2018) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine, 13, art. 69 [in Ukrainian]

Modelnyi statut tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.03.2019 r. # 367. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-p [in Ukrainian]

Pro fermerske hospodarstvo: Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 r. # 973-IV. (2003) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine, 45, art. 363 [in Ukrainian]

Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva: Zakon Ukrainy vid 18.10.2018 r. # 2597-VIII. (2019) Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine, 19, art. 74 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті