СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ В АПК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Автор(и)

  • H. S. Ivanova докторант кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-28-4-57

Ключові слова:

нагляд, заходи адміністративного нагляду, агропромисловий комплекс України, державно-наглядові функцій

Анотація

У статті проведено відмежування понять «нагляд» та «контроль», надано авторський підхід до визначення поняття наглядових заходів в агропромисловому комплексі України, здійснено огляд урядових нововведень стосовно реорганізації державних органів, які наділені наглядовими повноваженнями в агропромисловому комплексі України, визначені пріоритетні напрями розвитку державно-наглядових функцій в аграрному секторі економіки.

Посилання

Slovnyk ukrainskoi movy: V 11 t. / Za red. I. K. Bilodida. Kyiv: Nauk. dumka, 1970–1980. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh [in Ukrainian]

Yurydychnyi slovnyk-dovidnyk. URL: https://subject.com.ua/pravo/dict/30.html [in Ukrainian]

Sobakar A. O. (2017) Administratyvnyi nahliad yak sposib zabezpechennia zakonnosti v publichnomu upravlinni. Naukovyi visnyk Sivershchiny. Seriia: Pravo – Scientific Bulletin of the Sivershchyna. Series: Law 1, 117–125 [in Ukrainian]

Harashchuk V. M. (2013) Doktryna kontroliu ta nahliadu v upravlinni: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 20-richchiu NAPrN Ukrainy ta obhovorenniu piatytom. monohr. «Pravova doktryna Ukrainy». (Kharkiv, 20–21 lystop. 2013 r.) – Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on the 20th Anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine and discussion with the fifth. monogram The Legal Doctrine of Ukraine. (Kharkiv, November 20–21, 2013). Nats. akad. prav. nauk Ukrainy, 201–207 [in Ukrainian]

Pro osoblyvosti zdiisnennia derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti shchodo fizychnykh osib – pidpryiemtsiv ta yurydychnykh osib, yaki zastosovuiut sproshchenu systemu opodatkuvannia, obliku ta zvitnosti: Zakon Ukrainy vid 23.02.2012 # 4448-VI. (2012) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine, # 49, St. 558.

Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 05.04.2007 # 877-V. (2007) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine, # 29, St. 389.

Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia: Zakon Ukrainy vid 24.02.1994 # 4004-XII. (1994) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Supreme Council of Ukraine, # 27, St. 218.

Lytovchenko V. S. (2015) Reformuvannia systemy derzhavnoho kontroliu v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky – Bulletin of Zaporizhzhya National University. Law, # 4(1). 145–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2015_4(1)__23 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy; Polozhennia vid 25.11.2015 # 1119. (2016) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine, 2. St.68.

Ivanova H. S. (2018) Udoskonalennia norm zakonodavstva Ukrainy u sferi ahropromyslovoho kompleksu shchodo zakriplennia kontrolnykh funktsii subiektiv APK. Pravo ta innovatsiine suspilstvo – Law and Innovative society, # 1, 45–53 [in Ukrainian]

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63826

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z pytan bezpechnosti kharchovykh produktiv ta zakhystu spozhyvachiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy; Polozhennia vid 02.09.2015 # 667. (2019) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine 2015. # 73, St. 2402.

Deiaki pytannia optymizatsii systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.09.2019 # 829. (2019) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine, # 71. St. 2508.

Likvidatsiia Minahropolityky – reaktsiia rynku. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/611-likvidatsiyaminagropolitiki--reaktsiya-rinku [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia orhanamy derzhavnoho nahliadu (kontroliu) konsultatsii z hromadskistiu za initsiatyvoiu hromadskykh obiednan: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy; Poriadok vid 24.05.2017 # 398. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19/page543/sp:max1516. Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia pidtrymky tvarynnytstva, zberihannia ta pererobky silskohospodarskoi produktsii, akvakultury (rybnytstva): Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy; Poriadok, Perelik vid 07.02.2018 # 107. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/107-2018-%D0%BF

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті