ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ю. В. Пасмор кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-28-4-74

Ключові слова:

ІКТ, free science, open innovation, open access, цифрові ринки, цифрова інфраструктура, відкритий інноваційний простір

Анотація

Розглянуто сучасні тенденції та головні завдання забезпечення відкритого інноваційного простору в Україні. Доведено, що в умовах глобалізації підвищується значення free science та open access у розповсюдженні наукового знання для побудови відкритого інноваційного простору України та Digital Single Market.

Посилання

Androshchuk H. O. (2015). “Model vidkrytykh innovatsii” v innovatsiinykh systemakh: aspekty intelektualnoi vlasnosti. Problemy nauky – Problems of Science, 9/10, 63 – 71 [in Ukrainian].

Bystrova Yu. V. (2019). IKT Open Science – nova paradyhma vidkrytykh innovatsii. Rehionalni innovatsiini initsiatyvy: zavdannia ta shliakhy vyrishennia: zb. nauk. pr. za materialamy kruhloho stolu (m. Kharkiv, 5 kvit. 2019 r.) – Regional innovative initiatives: tasks and solutions: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kharkiv: NDI PZIR NAPrN of Ukraine, 29–36 [in Ukrainian].

Budushcheye innovatsionnykh ekosistem: umnyy seminar po spetsializatsii podcherkivayet vedushchuyu rol universitetov. URL: https://en-gb.facebook.com/ [in Russian].

Opekun O. (2015). «Vidkryti innovatsii» v modeli funktsionuvannia rehionalnoi innovatsiinoi ekosystemy. Innovatsiine pidpryiemnytstvo: kreatyvnist, komertsializatsiia, ekosystema: navch. posib. dlia vyshch. navch. zakl. / za red. Yu. M. Bazhala. Kyiv: Pulsary, part. 12, ch. 12.5, 222–225 [in Ukrainian].

Dopovid US PHS Ukraina-YeS «Implementatsiia yevrointehratsiinykh reform u sferi nauky i tekhnolohii»: stanom na 05.11.2017 r. URL: http://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/Dopovid%20Ukraina-YeS%2016.11.17.pdf [in Ukrainian].

Dorozhnia karta intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho doslidnytskoho prostoru (ERA-UA): skhvaleno rishenniam kolehii M-va osvity i nauky Ukrainy protokol vid 22.03.2018 # 3/1-7. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf [in Ukrainian].

Nochvai V. Zakhody ta instrumenty rozvytku vidkrytoi nauky v Dorozhnii karti intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho doslidnytskoho prostoru: prezentatsiia do vystupu na 6-y Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Nauk. komunikatsiia v tsyfrovu epokhu», 29–30 berez. 2018 r. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12750 [in Ukrainian].

Oliinyk D. I. (2018). Innovatsiinyi rozvytok terytorialnykh hromad v umovakh chetvertoi tekhnolohichnoi revoliutsii: priorytety ta perspektyvy: analit. dop. / Nats. in-t strateh. doslidzh. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Rud N. T. (2013). Vidkryti innovatsii – nova paradyhma innovatsiinoho rozvytku. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia: Ekonomika – Scientific notes of the Ostroh Academy National University. Series: Economics, issue 21, 81–85 [in Ukrainian].

European Research Area Progress Report 2016. Technical Report / European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 155 p. URL: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2016/era_progress_report_2016_technical_report.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті