Проблеми трансформації положень «національної економічної стратегії 2030» у нормативну базу електронного суду України

Автор(и)

  • Василь Бринцев доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-2(34)-1

Ключові слова:

національна економічна стратегія, верховенство права в економічній стратегії, цифровізація судочинства, електронний суд, суд у смартфоні, «Стратегія – 2030»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню підсумків попередніх етапів цифровізації економіки і судочинства та шляхів трансформації нового економічного курсу через впровадження верховенства права, окресленого «Національною економічною стратегією на період до 2030 року», у національну модель електронного суду України.

Посилання

Bryntsev V. D., Zakharenko O. (2000). Elektronno-tekhnichne zabezpechennia sudovoi vlady. Pravo Ukrainy – Ukrainian law, 4, 44-48 [in Ukrainian].

Bryntsev O. V. (2016). «Elektronnyi sud» v Ukraini. Dosvid ta perspektyvy. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Bryntsev O. V. (2016). Protsesualna revoliutsiia – yedynyi shliakh elektronnoho sudochynstva. Bezpekove innovatsiine suspilstvo: vzaiemodiia u sferi pravovoi osvity ta pravovoho vykhovannia : materialy mizhnarodnoi internet-konferentsii (25 trav. 2016 r.) – Safe Innovative Society: Interaction in the Field of Legal Education and Legal Education: Proceedings of the International Internet Conference. Kharkiv : Pravo, 24-26. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10858?locale=uk [in Ukrainian].

Kushakova-Kostytska N. V. (2019). Filosofsko-pravovi zasady stanovlennia i rozvytku informatyvnoho suspilstva v Ukraini. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Pobudova informatsiinoho suspilstva – hlobalne zavdannia u novomu tysiacholitti: Deklaratsiia OON vid 12 hrudnia 2003 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57#Text [in Ukrainian].

Rekomendatsii SM/Rec (2009) 1 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam [in Ukrainian].

Vysnovok European Commission. 2015 rik. (2015). Tsytuietsia z Eurostat Statistics Explained. P. 30. Pokazately Evropa 2020 R&D y ynnovatsyy. URL: https://www.spbstu.ru/ [in Ukrainian].

Bryntsev O. V. (2019). Elektronne sudochynstvo. Suchasnyi stan pravovoho rehuliuvannia. Pravove zabezpechennia virtualizatsii infrastruktury natsionalnoi ekonomiky Ukrainy. S. V. Hlibko, A. V. Strizhkova (Ed.). Kharkiv : NDI PZIR NAPrN Ukrainy, 2019. P. 92-114 [in Ukrainian].

Kushakova-Kostytska N. V. (2013). Rozvytok elektronnoho sudochynstva v Ukraini: problemni pytannia. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho – Scientific and informational bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi, 7, 139-145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_7_21 [in Ukrainian].

Shapovalova O. V., Shevchenko L. S., Strizhkova A. V. et al. (2019). Pravove zabezpechennia virtualizatsii infrastruktury natsionalnoi ekonomiky Ukrainy. S. V. Hlibko, A. V. Strizhkova (Ed.). Kharkiv : NDI PZIR NAPrN Ukrainy. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17481 [in Ukrainian].

Kontseptsiia elektronnoho sudu Ukrainy. Derzhavne pidpryiemstvo «Informatsiini sudovi systemy». (2012). Kyiv. URL: https://ukbs.org.ua/files/koncept_digital_ukr.pdf [in Ukrainian].

Bryntsev V. D. (2013). Sudovyi konstytutsionalizm v Ukraini: doktryna i praktyka formuvannia (Vols 1-2; Vol. 1). Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Kizim N. A., Omarov Sh. A. (2010). Praktika sostavleniya i problemy realizatsii strategii razvitiya Ukrainy i eye regionov. Problemy ekonomiky – Economic problems, 4, 12-21. URL: https://www.ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/problems-of-economy-2010-4_0-pages-13_21.pdf [in Russian].

Halchynskyi A. S., Heiets V. M. et al. (2004). Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2004-2015 roky «Shliakhom Yevropeiskoi intehratsii». Kyiv : IVTs Derzhkomstatu Ukrainy. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Heiets_Valerii/Stratehiia_ekonomichnoho_i_sotsialnoho_rozvytku_Ukrainy_2004-2015_shliakhom_yevropeiskoi_intehratsii/ [in Ukrainian]; Stratehiia rozvytku Ukrainy na period do 2020 roku. URL: http://uspishnaukraina.com.ua/nsa/150.html [in Ukrainian].

Chernykh O. (2021). Perspektyvy vprovadzhennia shtuchnoho intelektu ta blokchein-tekhnolohii u hospodarskomu sudochynstvi. URL: https://www.hsa.org.ua/blog/perspektyvy-vprovadzhennya-shtuchnogo-intelektu-ta-blokchejn-tehnologij-u-gospodarskomu-sudochynstvi/ [in Ukrainian].

Romanchuk O. Z., Bysaha Yu. M., Berch V. V., Nechyporuk H. Yu., Checherskyi V.I. (2021). Elektronne uriaduvannia: konstytutsiino-pravove doslidzhennia. Uzhhorod [in Ukrainian].

Natsionalna ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku: zatv. Postanovoiu KMU vid 3 bereznia 2021 roku № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 r. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku sudovoi systemy na 2021–2025 roky. URL: http://nsj.gov.ua/files/1608632048%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF_18.12_%D0%9D%D0%9C%D0%A0.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku : Postanova KMU vid 03.03.2021 r. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 [in Ukrainian].

Reznikova V. (2021). Stalyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky nemozhlyvyi bez ekonomichnoho bahatomanittia. Yurydychnyi visnyk Ukrainy – Legal Bulletin of Ukraine, 12 (1341) [in Ukrainian].

Bilenchuk P., Malii M. (2021). Karne elektronne pravo Yevropy y Ukrainy: porivnialnyi analiz. Yurydychnyi visnyk Ukrainy – Legal Bulletin of Ukraine, 8 (1337) [in Ukrainian].

Khripun V. (2021). Otsenivat opasnost prestupnikov budet «Kassandra». Sudebno-yuridicheskaya gazeta – Judicial and legal newspaper. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/198879-otsenivat-opasnost-prestupnikov-budet-kassandra-denis-malyuska-soobschil-chto-kmu-vnes-proekt-v-radu [in Russian].

Mamchenko N. (2021). Onlayn sudy dlya Ukrainy: chto EBRR predlagayet vnedrit v nashey strane. Sudebno-yuridicheskaya gazeta - Judicial and legal newspaper. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/197168-onlayn-sudy-dlya-ukrainy-chto-ebrr-predlagaet-vnedrit-v-nashey-strane [in Russian].

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy shchodo zaprovadzhennia informatsiino-telekomunikatsiinoi systemy dosudovoho rozsliduvannia: Zakon Ukrainy vid 01.06.2021 r. №5246. (Zakonoproekt pro E–case) [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo zabezpechennia poetapnoho vprovadzhennia Yedynoi sudovo-informatsiinoi telekomunikatsiinoi systemy : Zakon Ukrainy vid 27.04.2021 r. №3985. URL: https://ips.ligazakon.net/document/t211416?an=&ed=&dtm=&le= [in Ukrainian].

Mamchenko N. (2021). Elektronnoye pravosudiye bez elektronnoy formy del: kak budut zapuskat ESITS. Sudebno-yuridicheskaya gazeta - Judicial and legal newspaper. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/200408-elektronnoe-pravosudie-bez-elektronnoy-formy-del-kak-budut-zapuskat-esits [in Russian].

Kostenko E. ESITS (Elektronnyi sud). Testuiemo elektronnyi sud. 4390 [in Ukrainian].

Shvetsova L. (2021). Povnomasshtabnyi zapusk ESITS – pytannia ne odnoho roku. Zakon i Biznes - Law and business. URL: https://hcj.gov.ua/news/larysa-shvecova-povnomasshtabnyy-zapusk-yesits-pytannya-ne-odnogo-roku [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Номер

Розділ

Статті