Щодо поняття венчурного інвестування інноваційної діяльності

Автор(и)

  • Ганна Сітченко аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-2(34)-4

Ключові слова:

інноваційна діяльність, венчурне інвестування, стартап, інновація, інвестиція

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення поняття венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні у цивільно-правовому аспекті. Автором розглянуто сутність та характерні риси венчурного інвестування інноваційної діяльності як цивільно-правової категорії. Сформовано авторський підхід до окреслення поняття венчурного інвестування інноваційної діяльності.

Посилання

Charles J. Woelfel Encyclopedia of Banking and Finance. New York. 1998. 1220 p. [In English]

Gobler E. What Is Venture Capital? URL: https://www.thebalance.com/what-is-venture-capital-5093505 [In English]

Gompers P., Gornall W., Kaplan S., Strebulaev I. Venture Capitalists and COVID-19 URL: https://www.nber.org/papers/w27824 [In English]

Mason C., Harrison R. Venture Capital: Rationale, Aims and Scope. Venture Capital. 1999. vol. 1, no. 1. p. 1–46. [In English]

Zaider B. (1998). How Venture Capital Works. Harvard Business Review, issue November – December, 131 – 139. URL: https://hbr.org/1998/11/how-venture-capital-works [In English]

Vnukova N. V., Hlibko S. V. (2020). Suchasni ekonomiko-pravovi ryzyk-oriyentovani zasoby rehulyuvannya rozvytku rynku finansovykh posluh. Vnukova N. V., Hlibko S. V. (Ed.). Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrayiny [in Ukrainian]

Hudima T. S. (2012). Venchurna diyalʹnistʹ yak pravova katehoryya. Ekonomika ta parvo, issue 1, 67 – 71 [in Ukrainian]

Zhornokui Yu. M. (2020). Venchurnyi kapital yak osnovne dzherelo investytsii malykh ta serednikh innovatsiinykh pidpryiemstv Stratehii pidpryiemnytskoi diialnosti v interesakh staloho rozvytku maloho i serednoho innovatsiinoho pidpryiemnytstva : zb. nauk. pr. NDI PZIR NAP rN Ukrainy № 2 za materialamy II kruhloho stolu za red. A. V. Strizhkovoi. Kharkiv: NDI PZIR NAP rN Ukrainy. 34-41 [in Ukrainian]

Zhornokui Yu. M. (2003). Pravove rehuliuvannia venchurnoho pidpryiemnytstva (tsyvilno pravovyi aspekt). Candidate`s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian]

Zhornokui Yu. M. (2019). Problemni pytannia zdiisnennia venchurnoho investuvannia yak riznovydu innovatsiinoi diialnosti. Rehionalni innovatsiini initsiatyvy: zavdannia ta shliakhy vyrishennia: zb. nauk. prats za materialamy Kruhloho stolu (m. Kharkiv, 5 kvit. 2019 r.). Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy. 158–165. [in Ukrainian]

Kuliyev R.P. (2010). Finansovo-pravovoye regulirovaniye venchurnogo investirovaniya v Rossiyskoy Federatsii. Candidate`s thesis Moskva. [in Russian]

Simson O. E. (2013). Pravova model pryvatno-publichnoho partnerstva v innovatsiinii sferi. Kharkiv. [in Ukrainian]

Simson O. E. (2005). Spetsial'nyy rezhim realizatsii dogovorov investitsionnogo kharaktera. Problemi zakonností – Problems of Legality, issue 74. S. 32–40 [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Номер

Розділ

Статті