Строк як істотна умова цивільно-правового договору

Автор(и)

  • Ольга Мороз кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-2(34)-15

Ключові слова:

строк дії договору, строк виконання обов’язків, цивільно-правовий договір

Анотація

У статті досліджується строк як істотна умова цивільно-правового договору. Проаналізовано визначення строку. Досліджено строк дії договору і строк реалізації прав та виконання обов’язків. Досліджено законні, договірні та судові строки. Проаналізована класифікація строків за ступенем їх визначеності, зокрема виділяються абсолютно визначені, відносно визначені та невизначені строки.

Посилання

Rabinovich, P.M. (1990). Vremya v pravovom regulirovanii (filosofsko-yuridicheskiye aspekty). Pravovedeniye – Jurisprudence, 3.19-27 [in Russian].

Vakhonieva, T.M. (2005). Stroky (terminy) u tsyvilnomu pravi. Candidates thesis. Kyiv, 2005.

Yurydychna entsyklopediia (1998). Yu. S. Shemshuchenko et al. (Ed.). (1998). Kyiv : Ukr. Entsyklopediia. (Vols. 1-6; Vol. 1) [in Russian].

Zhgunova, A.V. (1971). Sroki v sovetskom grazhdanskom prave. Extended abstract of candidate’s thesis. Sverdlovsk [in Russian].

Luts, V.V. (1992). Stroky u tsyvilnykh pravovidnosynakh: Konspekty lektsii z spetskursu. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho derzhavnoho universytetu [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 40. art 356 [in Ukrainian].

Luts, V.V. (1989). Sroki v grazhdanskikh pravootnosheniyakh. Pravovedeniye – Jurisprudence, 1, 37-43 [in Russian].

Sovetskoye grazhdanskoye parvo. V.A. Ryasentseva (Ed.). (1986). (Parts 1-2; Part 1). Moskva: Yurid. lit [in Russian].

Bobrova, D. V., Dzera, O. V., Dovhert, A.S. (1999). Tsyvilne pravo Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Moroz, O.V. (2017). Strok yak istotna umova dohovoru orendy maina derzhavnoho pidpryiemstva. Forum prava - Forum of law, 1. 113-117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_21 [in Ukrainian].

Luts, V. (1974). Vyznachennia chasu, z yakoho dohovir vvazhaietsia ukladenym. Radianske pravo - Soviet law, 4, 45-47 [in Ukrainian].

Gribanov, V.P. (1967). Sroki v grazhdanskom prave. Moskva : Znaniye [in Russian].

Sovetskoye grazhdanskoye pravo. (1983). Kiev: Vishcha shkola. Part 1 [in Russian].

Tolstoy, V.S. (1971). Ponyatiye nadlezhashchego ispolneniya obyazatelstv. Pravovedeniye - Jurisprudence, 3, 69-78 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Номер

Розділ

Статті