Актуальні питання вдосконалення правового регулювання медичної практики, лікарської діяльності та лікарського самоврядування в Україні

Автор(и)

  • Ірина Селіванова кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, радник юридичної фірми ILF

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-5

Ключові слова:

медична практика, лікарська діяльність, лікарське самоврядування, наглядові ради медичних підприємств

Анотація

У статті здійснено комплексне господарсько-правове дослідження актуальних проблем правового регулювання медичної практики, лікарської діяльності та лікарського самоврядування, що гостро постали в результаті здійснення медичної реформи в Україні. Обґрунтовано необхідність вдосконалення поняття медичної допомоги шляхом визначення конкретних категорій спеціалістів, що охоплюються поняттям «медичні працівники». Відмічається, що Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають поняття медичної допомоги шляхом об’єднання всіх осіб, які її безпосередньо надають, в загальну групу медичних працівників, які не поділені на професійні групи (лікар, медсестра /медбрат тощо). В результаті суб’єктність цих осіб знівельовано, їх статус не визначено. Підготовка національного законодавства про самоврядування в сфері охорони здоров’я надзвичайно актуалізує питання виокремлення суб’єктів, задіяних в наданні медичної допомоги. Адже світовий досвід свідчить – держави розбудовають самоврядування відповідно до професійного поділу медичних працівників – лікарське, медсестринське, фармацевтичне тощо. Досліджується феномен лікарського самоврядування, історія його появи та розвитку, досвід функціонування його організацій в світі. Проаналізовано законопроектний досвід впровадження лікарського самоврядування в Україні, обґрунтовано висновок, що ефективне самоврядування неможливе без надання лікарю більшої свободи для власної професійної реалізації, ніж передбачено чинним законодавством. Доводиться, що правовий механізм ліцензування медичної практики не є дієвим інструментом контролю якості медичної допомоги та застосування санкцій до суб’єктів, які порушують встановленні державою вимоги. Обґрунтовується необхідність переходу від ліцензування медичної практики до декларування її провадження не тільки в період воєнного стану, а в якості загального засобу державного регулювання медичної практики. В межах дослідження проаналізовано стан сучасного законодавства та закордонний досвід регулювання господарської діяльності в медичній сфері (медичної практики) та лікарської діяльності. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення законодавства у вказаній сфері.

Посилання

Law of Ukraine on Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care, No. 2801-XII (1992, November 19). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Licensing of Types of Economic Activity, No. 222-VIII (2015, March 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Economic Code of Ukraine, No. 436-IV (2003, January 16). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine on Measures to Increase the Competitiveness of Health care Institutions and Provide Additional Guarantees for Medical Workers, No. 261/2021 (2021, June 18). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/2612021-39229 [in Ukrainian].

License conditions for conducting business activities in medical practice: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 285 (2016, April 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Mazur, P. & Tyshchuk, M. M. (2019). Medical self-government: European experience and steps to implement in Ukraine. 03/25/2019. Retrieved from: https://health-ua.com/article/41680-lkarske-samovryaduvannya-vropejskij-dosvd-kroki-dovprovadzhennya-vukran [in Ukrainian].

Ternova, S. (2020). Medical Self -Government: World experience should become a model for imitation. 02.03.2020. Retrieved from: https://www.vz.kiev.ua/likarske-samovryaduvannya-svitovyj-dosvid-maye-staty-vzirtsem-dlya-nasliduvannya/ [in Ukrainian].

Draft Law of Ukraine «On Self -Government of Medical Professions in Ukraine», No. 2445. Retrieved from: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67395 [in Ukrainian].

Draft Law of Ukraine «On Professional Self-Government of Medical Professions in Ukraine» No. 2445-2. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/XI00858A?an=4 [in Ukrainian].

Draft Law of Ukraine «On Self-Government of Medical Professions in Ukraine», No. 2445-d. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69359 [in Ukrainian].

The Ministry of Health presented a bill on self -government in the field of health care for public discussion. 09/10/2022. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/moz-predstavylo-zakonoproekt-pro-samovriaduvannia-u-sferi-okhorony-zdorovia-na-hromadske-obhovorennia [in Ukrainian].

Licensing of medical practice. Website VERITAS. Retrieved from: https://lcc-veritas.kiev.ua/lisence [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Some issues of ensuring business activities in martial law, No. 314 (2022, March 18). (Update Date 18.03.2022). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF/ed20220318#Text [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Some issues of ensuring business activities in martial law, No. 314 (2022, March 18). (Update date 13.07.2022). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF/ed20220713#Text [in Ukrainian].

Stetsenko S. H. (Ed.). (2022). The Single Medical Space of Ukraine: Legal Dimension. Kharkiv: Law [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті