Вплив Європейської Комісії на розвиток інновацій при здійсненні контролю за концентраціями

Автор(и)

  • Андрій Котенко студент 1 курсу магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Іванна Маринів кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-7

Ключові слова:

Європейська Комісія, Внутрішній ринок, концентрація, поглинання, інновації, Внутрішній ринок Європейського Союзу, Суд Справедливості Європейського Союзу

Анотація

Стаття присвячена аналізу підходів та критеріїв, що використовуються Європейською комісією при оцінці угод про концентрацію та поглинання та визначенню впливу такої оцінки на розвиток інноваційних проєктів в межах Внутрішнього ринку Європейського Союзу. Досліджено актуальні зміни у правозастосовній практиці Комісії на прикладі практики Суду Європейського Союзу та рішень Комісії, визначені та окреслені можливі проблеми та виклики перед цією інституцією у найближчому майбутньому. Визначено критерії, за якими Європейська Комісія оцінює угоди про злиття та концентрацію. Зроблений висновок про те, що багатоманітність методів та критеріїв оцінки угод на наявність порушення антимонопольного права Європейського Союзу спонукає Комісію до використання індивідуального підходу при проведенні кожного окремого розслідування. Визначено суть критерію «позбавлення інновацій» та порядок його застосування при розслідуванні Комісії. Поставлені критичні запитання стосовно ефективності реагування Комісії на новітню практику транснаціональних корпорацій із злиття зі стартапами, що не підпадають під національну чи наднаціональну юрисдикцію. Проведений ретроспективний аналіз застосування реферальної процедури відповідно до ст. 22 Регламенту Ради Європейського Союзу про контроль за злиттям та роз’яснено суть сучасних методик застосування положень цієї статті в новітній практиці. Проаналізовано останні зміни в практиці Комісії, спрямовані на переосмислення Регламенту Ради про контроль за злиттями, та зроблено висновок про те, що зміна підходу до реферальної процедури, яка застосовується відповідно до ст.22 Регламенту, свідчить про перехідний характер та тимчасовість подібної практики та необхідність більш змістовних реформ з боку наднаціональних інституцій. На прикладі практики Суду Європейського Союзу та справ щодо угод про злиття, розглянутих Комісією, були визначені та окреслені основні завдання, що стоять перед Європейським Союзом в інформаційну епоху та епоху глобалізації. Беручи до уваги особливості розвитку підприємств, що містять в собі інноваційну складову, обґрунтовано зміну стратегії Єврокомісії при оцінці угод про концентрацію та зроблено прогноз щодо подальшої інтеграції наднаціональних інституцій та національних антимонопольних органів у цій сфері.

Посилання

Bromfield, J., & Olczak, M. (2018). The Role of the maverick firm concept in European Commission merger decisions. Journal of Competition Law & Economics, 14(2), 179-192. https://doi.org/10.1093/joclec/nhy004 [in English].

Commission Decision of 26 April 2006 declaring a concentration to be compatible with the common market and the EEA Agreement. Case No COMP/M.3916 – T-MOBILE AUSTRIA/TELE.RING. Retrieved from:https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3916_20060426_20600_en.pdf [in English].

Commission Decision of 04/08/2015 declaring a concentration to be compatible with the common market (Case No COMP/M.7559 - PFIZER / HOSPIRA) according to Council Regulation (EC) No 139/2004. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32015M7559 [in English].

Communication from the Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22 of the Merger Regulation to certain categories of cases 2021/C 113/01. Retrieved from: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.113.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:113:TOC [in English].

Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0139 [in English].

Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29 [in English].

Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (2008/C 265/07). Retrieved from: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC1018(03)&from=DA [in English].

Judgement of the General Court. 28 May 2020. In Case T 399/16. CK Telecoms UK Investments Ltd v European Commission. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-399/16 [in English].

Motta, M. & Peitz, M. (2019) «Challenges for EU Merger Control». Discussion Paper Series – CRC TR 224. Discussion Paper No. 077, Project B 05. University of Bonn and University of Mannheim, Germany. Retrieved from: https://www.crctr224.de/en/research-output/discussion-papers/archive/2019/challenges-for-eu-merger-control-massimo-motta-martin-peitz-1 [in English].

Törngren, O. (2017). Mergers in big data-driven markets - Is the dimension of privacy and protection of personal data something to consider in the merger review? Retrieved from: https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186978/FULLTEXT01.pdf [in English].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті