Принцип «рacta sunt servanda» у механізмі забезпечення виконання зобов’язань за міжнародними договорами

Автор(и)

  • Владислава Киргізова студентка 3 курсу міжнародно-правового факультету, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Іванна Маринів кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-8

Ключові слова:

pacta sunt servanda, jus cogens, міжнародні договори, зобов’язання держава, забезпечення зобов’язань

Анотація

Стаття висвітлює юридичний зміст та сутність принципу «pacta sunt servanda». Автор займає позицію, згідно з якою обов’язковість міжнародних договорів ґрунтується не лише на погоджувальній природі договірних норм, а й на взаємній зацікавленості сторін у договорі. У статті пояснюється природа принципу «pacta sunt servanda» з позиції «jus cogens», що теоретично обґрунтовує значення принципу, як передумови формування механізму забезпечення виконання зобов’язань за міжнародними договорами. Ґрунтуючись на низці філософсько-правових теорій, найпоширенішими з яких є теорія обіцянки, вольова теорія, а також теорія ефективності, «pacta sunt servanda», як один із принципів договірного права, є загальновизнаним у правовій науці. Вивчення цих теорійобґрунтувань дозволяє констатувати відсутність історичної наступності між початковим і наступними значеннями принципу, і, навіть, відсутність консенсусного погляду у доктрині. Крім того, різні підстави «pacta sunt servanda» мають різноспрямований і, часом, взаємовиключний характер. Нарешті, жодна з них, опираючись на загальні правові і філософські поняття, не має логічного зв’язку з правовою природою договору. За таких обставин цілком зрозумілою постає неоднозначність розуміння розглянутого принципу, як законодавцем, так і суб’єктом правозастосування. Усвідомивши необхідність дотримання законів, а також, як і дотримання міжнародних договорів, на рівні особистості, держава повинна усвідомити необхідність і неминучість багаторівневої взаємодії у міжнародній сфері. Тільки розуміння того, що в реалізації спільної волі та співробітництва можна досягти вирішення міжнародних проблем, які нині постали перед міжнародним співтовариством, прийняття можливості взаємодії для досягнення загального інтересу, а не задоволення поточних економічних потреб кожної держави окремо, дозволить вирішити багато глобальних проблем сучасності та вийти на новий рівень розуміння права, як інструмента побудови нової реальності в рамках взаємодії держав. У зв’язку з цим принцип «pacta sunt servanda» набуває дедалі більш глобальних масштабів. Керуючись ним і застосовуючи його до поточних і майбутніх реалій, усвідомлюючи його значимість та необхідність регулювання міжнародних відносин, можна говорити про побудову нового світового порядку, виходячи з вищих моральних цінностей права.

Посилання

Afanasenko, C. I. (2016). «Jus cogens norms». South Ukrainian legal journal, 3-4, 134–137 [in Ukrainian].

Belogubova, O. O. (2021). The place of the principles of justice and good faith in the system of principles of international law. Legal scientific electronic journal, 1, 409–411 [in Ukrainian].

Bogatchuk, D. P. (2016). Normative consolidation of the principle of good faith fulfillment of international obligations and its correlation with the norm «pacta sunt servanda». Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: Law, 36(2), 179–182 [in Ukrainian].

Bogatchuk D. P. (2018). Regarding the legal nature of the principle of good faith performance of international obligations. Entrepreneurship, economy and law, 8, 214–217 [in Ukrainian].

Butkevich, O. V. (2004). International Law of the Ancient World. Kyiv: Ukraine [in Ukrainian].

Dos Santos Justo, A. (2021). O princípio «pacta sunt servanda». Lusíada. Direit, 25/26, 31–42 [in Portuguese].

González Sinisterra, S. V. (2022). La protección reforzada del consumidor en contratos de consumo. Novum Jus, 16(2), 187–215 [in Spanish].

Vienna Convention on the Law of International Treaties between States and International Organizations or between International Organizations: International Document (1986, March 21). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_a04 [in Ukrainian].

Yudin, Z. M. (2016). The system of principles of contract law and modern contractivism. Scientific bulletin of public and private law, 3, 50–54 [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті