Фінансовий моніторинг операцій з платіжними картками

Автор(и)

  • Наталія Внукова доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, професор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-1354-4838
  • В’ячеслав Аванесян Магістр Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-9

Ключові слова:

Держфінмоніторинг, «брудні» гроші, відмивання грошей, група фінансових заходів протидії, грощові кошти

Анотація

Постановка проблеми. У сучасних міжнародних фінансово-економічних умовах, що характеризуються нестабільністю макроекономічної ситуації, високим ступенем невизначеності та ризику, значення інструментів фінансового моніторингу значно зростає. Антилегалізаційні напрямки господарської діяльності різних суб’єктів є тенденцією розвитку економіки, а не тільки фінансових ринків. Фінансовий моніторинг близький до поняття фінансового контролю, а також безпосередньо пов’язаний з фінансовими розслідуваннями фінансових операцій. Ці питання останнім часом активно досліджуються, тому вплинули на вибір теми дослідження. Мета статті. Метою статті є розгляд нових вимог європейського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей щодо рівня контролю фінансових операцій, зокрема, з платіжними картками. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи розвитку національної системи фінансового моніторингу в Україні відображені в працях багатьох науковців, зокрема С.А. Дмитрова, Н.Я. Дондика, О.І. Жабинець, А.В. Єжова, В.В. Коваленко, І.В. Коломієць, Г.М. Крип, Н. В. Москаленко, С.А. Синянського та ін. Виклад основного матеріалу. Встановлено, що готівка широко поширена в злочинних схемах відмивання грошей. В умовах достатньо великого обсягу готівки в економіці, яка використовується в масштабах з урахуванням характеру та специфіки їх діяльності, виявлення та протидія відмиванню злочинних доходів з використанням готівки є складним завданням. Основу законодавчої бази у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму складають: міжнародні стандарти FATF, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів від злочинності, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» та інші нормативно-правові акти державних суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Аналіз нових вимог законодавства підтверджує, що розвиток нормативно-правової бази передбачає низку новацій у роботі системи фінансового моніторингу як внутрішнього, так і міжнародного протидії відмиванню «брудних» грошей. Що стосується розвитку фінансових розслідувань, то нове законодавство надає можливості для більш детального визначення дій щодо аналізу можливих процедур легалізації (відмивання) доходів, а отже, розвитку технологій фінансових розслідувань. Запровадження та подальший розвиток національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу, яка передбачає систему заходів, що здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу (уповноваженими органами державної влади) із залученням інших суб’єктів фінансового моніторингу (за потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, дає вагоме підґрунтя для організації та проведення подальших фінансових розслідувань. Застосування ризик-орієнтованого підходу до процедур фінансового моніторингу має посилити відповідальність осіб за протидію можливому відмиванню коштів як фізичними особами, так і суб’єктами господарювання. Удосконалення законодавчих аспектів впливає на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема щодо підслідності злочинів з легалізації, посилення фінансового контролю за діяльністю публічних осіб, удосконалення процедур зупинення фінансових операцій. Суттєві зміни щодо запобігання легалізації доходів стосуються визначення та зниження порогових значень для операцій з готівкою та міжнародних переказів, а також функцій суб’єктів первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов’язки не лише ідентифікації суб’єктів, а й перевірки та перевірки додано кінцевого бенефіціарного власника. Висновки. Враховуючи постійне запровадження законодавчих обмежень та посилення контролю за фінансовою системою з боку державних органів, зловмисники розробляють нові або вдосконалюють існуючі схеми відмивання грошей, прагнучи надати незаконним фінансовим операціям максимально законного вигляду. При цьому як на рівні органів державної влади, так і на рівні суб’єктів первинного фінансового моніторингу постійно впроваджуються та вдосконалюються нові методи та підходи до виявлення схем легалізації злочинних доходів.

Посилання

Dimitrov, S. О. Financial monitoring in the bank: tutorial. Sumy: University book [in Ukrainian].

Dondyk, N. Ya. (2009). Problems of combating money laundering or other property obtained illegally. Bulletin of the Zaporizhzhya Law Institute of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 1, 46–52 [in Ukrainian].

Zhabynets, О. (2009). Peculiarities of implementation of financial monitoring of legalization of proceeds of crime in Ukraine. Naukovy visnyk NFU of Ukraine, 19.4, 282–289 [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V., Dmytrov, S. O. & Yezhov, A. V. (2007). International experience in the field of prevention and countermeasures against money laundering and terrorist financing. Sumy: UABS NBU [in Ukrainian].

Kolomiiets, І. V. (2010). State financial monitoring in Ukraine: current state and ways of improvement. Law Forum, 1, 164–169. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_1_26 [in Ukrainian].

Krip, G. M. (2009). Audit control in the system of countermeasures and legalization of the economy. Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs, 2, 1–9 [in Ukrainian].

Moskalenko, N. V. (2009). Financial monitoring as a tool of economic security. Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs, 1, 1–7 [in Ukrainian].

Siniansky, S. О. (2005). Improvement of the national system of combating the legalization of criminally obtained income in the context of strengthening integration processes: Extended abstract of Candidate’s thesis. Кyiv [in Ukrainian].

The FATF Recommendations 2012. Retrieved from: https://www.fatf- gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html.

Law of Ukraine on the Prevention and Countermeasures Against the Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds, the Financing of Terrorism and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, No. 361-IX (2019, December 6). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Justice of Ukraine on the Approval of the Regulation on the Implementation of Financial Monitoring by the Subjects of Primary Financial Monitoring, the State Regulation and Supervision of Whose Activities is Carried Out by the Ministry of Justice of Ukraine, № 3201/5 (2021, September 10). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1210-21 [in Ukrainian].

Order of the State Financial Monitoring on the Approval of Typologies of Legalization (laundering) of Proceeds Obtained by Crime in 2011, № 264 (2021, December 26). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0264827-11#Text [in Ukrainian].

Group for the development of financial measures to combat money laundering (FATF). 08.05.2019. Retrieved from: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-organizaci/grupa-z-rozrobki-finansovix-zaxodiv-borotbi-z-vidmivannyam-groshej-FATF.html [in Ukrainian].

Recommendations FATF. Retrieved from: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf.

Vnukova, N. M. (2018). The conceptual framework for the formation of a risk-based system for combating money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.N. M. Vnukova, Zh. O. Andriichenko, D. D. Hontar (Eds.). Problems of Economy, 4 (38), 201–215. Retrieved from: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21214.

Electronic Guide to the Discipline: Banking Security. Retrieved from: http://lib.lntu.info/book/fof/bs/2011/11-15/page53.html.

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Approval of the Main Directions of the Development of the System of Prevention and Countermeasures Against the Legalization (Laundering) of Proceeds Obtained Through Crime, the Financing of Terrorism and The Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in Ukraine for the Period Until 2023 and the Plan of Measures for Their Implementation, No. 435-р (2021, May 12). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Exemplary rules for conducting financial monitoring by subjects of primary financial monitoring, state regulation and supervision of the activities of which is carried out by the State Financial Monitoring Office URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0217387-06#Text[in Ukrainian].

Order of the State Financial Monitoring Office on the Approval of the Risk Criteria for the Legalization (laundering) of Proceeds Obtained Through Crime or the Financing of Terrorism, № 126 (2010, August 3). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0909-10 [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Finance of Ukraine on the Approval of the Risk Criteria for the Legalization (Laundering) of Proceeds Obtained Through Crime, or the Financing of Terrorism and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, No. 584 (2016, August 7). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Payment Services, No. 1591-IX (2021, June 30). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text [in Ukrainian].

Anti-money laundering and "Know Your Client" "Alfabank" procedure Retrieved from: https://alfabank.ua/protidia-vidmivannu-kostiv-ta-proceduri-znaj-svogo-klienta [in Ukrainian].

Resolution of the National Bank of Ukraine on the Approval of the Regulation on Implementation of Financial Monitoring by Institutions, No. 107 (2020, July 07). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text [in Ukrainian].

Arkusha, L. I. (2007). Information technologies and legalization of proceeds of crime // Actual problems of the state and law. Actual problems of the state and law, 32, 26–30. Retrieved from: http://apdp.in.ua/v32/05.pdf [in Ukrainian].

Gourjii, S. G., Kopylenko, О. L. & Yanushkevich, Ya. V. et al. Chapter 5: Typical schemes for laundering funds acquired through crime and their detection mechanisms: a guide. Combating money laundering: legal, organizational and practical aspects. Kyiv: «Parlam», 2005, 20–27. Retrieved from: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%94%D0%A1%D0%A4%D0%9C%D0%A3/2005-11-11_gl_5.pdf [in Ukrainian].

Khomutenko L. І. (2010). Anti-legalization of criminally obtained income at the international level: Problems and prospects for the development of the banking system of Ukraine: a collection of studies works. Sumy. Retrieved from: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5270 [in Ukrainian].

On the approval of the Regulation on the State Financial Monitoring Service of Ukraine: Resolution of the CMU, No. 537 (2015, July 29) (as amended). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Bygaenko, А. V. (2010). Risks of using banks for the purpose of legalizing criminal income or financing terrorism in the system of banking risks. Scientific periodical KNEU, 1, 260–267. Retrieved from: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/601/Bygaenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Shepitko, V. U. (2009). Countermeasures against legalization (laundering) of money obtained by crime. Small encyclopedia of a notary, 3(9) (№ 3), 76–78 [in Ukrainian].

Savchenko, L. А. (2008). Legal problems of financial control in Ukraine: monograph. Irpin: Academy of the State Tax Service of Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

National Securities and Stock Market Commission. Retrieved from: http://www.nssmc.gov.ua/activities/finmonitoring [in Ukrainian].

Typologies of legalization (laundering) of income obtained as a result of financial transactions with illiquid securities: Order of the State Financial Supervision Authority No. 230 dated 12.20.2007 URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230387-07#Text [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті