Правове регулювання внутрішніх водних шляхів в Україні та Німеччині

Автор(и)

  • Григорій Мошак доктор юридичних наук, професор, завідувач навчально-наукової лабораторії правового регулювання судноплавства та захисту вантажів Одеського національного морського університету, Одеського державного інституту внутрішніх справ, Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, професор кафедри цивільного і трудового права Одеського національного морського університету https://orcid.org/0000-0002-4234-9943
  • Ольга Іванова старший викладач кафедри цивільного і трудового права Одеського національного морського університету

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-13

Ключові слова:

судноплавство, внутрішній водний шлях, правове регулювання

Анотація

Розвиток внутрішнього водного транспорту у Євросоюзі підтримується значними інвестиціями, законодавством та інноваціями. Результати зарубіжних досліджень вказують на необхідність вдосконалення поняття внутрішнього водного шляху у науці та законодавстві, оскільки це важливі складові розвитку водного транспорту. Постановою Кабінету Міністрів України №136 від 09.02.2022р. «Про затвердження переліку внутрішніх морських вод і внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних» та постановою Кабінету Міністрів України № 640 від 12.06.1996р. (втратила чинність) українській частині р. Дунай надано статус морського шляху. Відповідно порти на річці Дунай названо не річковими, а морськими. Надання статусу морського шляху на тій чи інші річці має наслідком віднесення здійснюваних на них перевезень – до морських. На зазначені обсяги відповідно зменшується доля переробки вантажів на внутрішніх водних шляхах і розташованих на них портах. Особи, причетні до перевезень річками, з метою залучення якомога більше замовників, намагаються розширити спектр їх послуг шляхом наданням порту статусу морського. Якщо він спроможний приймати морські судна, не зважаючи на розташування на річці. Зазначене сприяє зменшенню як обсягу перевезень внутрішніми водними шляхами, так і скороченню фінансування їх розвитку та правового забезпечення. Термін внутрішній водний шлях використовувався у працях дореволюційного вченого Казанського П.Є., у роботах сучасників Кулько А.В, Єфіменко А.П, Самойленко Г.В, Самойленко Є. А, однак без його аналізу у контексті права Німеччини. Метою дослідження є порівняльний аналіз поняття водного шляху та його статусу у праві внутрішнього судноплавства за матеріалами України та Німеччини, вивчення можливостей їх вдосконалення у контексті змін ситуації на внутрішньому водному транспорті. Це дозволило сформулювати висновки щодо поняття і статусу внутрішнього водного шляху та пропозиції щодо його вдосконалення. У Німеччині існують численні джерела ґрунтовні закони і великі за обсягом коментарі, монографії та написані за матеріалами судових справ наукові статті, що створює підстави для запозичення позитивного досвіду. Порівняльний розгляд поняття «внутрішній водний шлях» виявив існування відмінностей, котрі мають негативний вплив на показники судноплавства. Вони опосередковано впливають на межі правового регулювання і, як наслідок, на визначення питомої ваги перевезень, здійснюваних окремими видами транспорту. Відмінності не сприяють ні розвитку права, ні судноплавства. Україна є учасником низки багатосторонніх і двосторонніх міжнародних конвенцій, договорів, програм – що створює інформаційну базу та перспективу розробки уніфікованого доктринального та законодавчого визначення поняття та статусу внутрішнього водного шляху.

Посилання

Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and the Council of 2017 December 12 on recognition of professional qualifications in internal navigation and on cancellation. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-17#Text [in Ukrainian].

Distribution of freight transportation by modes of transport - internal waterways. 2019. Eurostat - search data [in Ukrainian].

Information on water transport of Ukraine. Ministry of Infrastructure of Ukraine. Retrieved from: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html [in Ukrainian].

BinSchG – Binnenschiffahrtsgesetz . Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sowie des Bundesamts für Justiz. Retrieved from: http://www.gesetze-im-internet.de/binschprg [in German].

Binnenschiffahrts- und Flößereirecht : Erläuterungswerk / Otto Vortisch, Otto Zschucke (1938). Verlag Berlin : de Gruyter, Erscheinungsdatum, Umfang/Format XIX, 922 S. Retrieved from: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=%22Binnenschiffahrts-%22+and+%22und%22+and+%22Fl%C3%B6%C3%9Fereirecht%3A%22+and+%22Erl%C3%A4uterungswerk%22%26any&currentPosition=1 [in German].

Binnenschiffahrtsrecht : Kommentar / Vortisch, Otto, Bemm, Wilfrid. Ausgabe 4., völlig neu bearb. Aufl. / Verlag Berlin (1991); New York : de Gruyter, Erscheinungsdatum. 819 S. Retrieved from: https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Otto+Vortisch%2C+Wilfrid+Bemm&method=simpleSearch [in German].

Binnenschiffahrtsrecht : Kommentar / von Thor v. Waldstein ; Hubert Holland. Ausgabe 5., völlig neu bearb. Aufl., Verlag Berlin : de Gruyter Recht, Erscheinungsdatum: 2007. 1104 S. Retrieved from: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=Thor+and+v.+and+Waldstein%26any&currentPosition=7 [in German].

Canals and inland waterways. Encyclopaedia Britannica. Retrieved from: https://www.britannica.com/technology/canal-waterway [in English].

Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (Schifffahrtsgesetz – SchFG) StF: BGBl. I Nr. 62/1997 (NR: GP XX RV 564 AB 618 S. 67. BR: 5400 AB 5420 S.624.). Retrieved from: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012703 [in German].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of the List of Inland Waterways Belonging to the Navigable Category, No. 640 (1996, June 12). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-96-%D0%BF [in Ukrainian]

Hotărâre nr. 665 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României. Retrieved from: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95271 [in Romanian].

Convention of the United Nations of the Sea of Law in 1982 and Agreement on Implementation. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057 [in Ukrainian].

Kuznetsov, S. O. & Slatvinska, V. M. (2018). Standards of the European Union for Internal Water Ways of Ukraine: Directive No. 87/540/EEC (Part I): Jur. Sciences. Journal. S. V. Kivalov, B. A. Kormych, I. V. Safin, T. V. Averochkina et al. (Eds.). NU «OIuA», HO «MA Sviatyi Mykolai». Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2, 68–78 [in Ukrainian].

Thor v. Waldstein, Hubert Holland. Binnenschiffahrtsrecht: kommentar. Berlin: de Gruyter Recht - 2007-S.9-10. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?id=i7ViXwMMwokC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [in German].

Rehistrova knyha suden 2018. Registr of Ships. Kyiv, 2019. URL: http://shipregister.ua [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті